ČSN 66 1471 (661471) Zrušená norma

Kyselina mravenčí technická

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení kyseliny mravenčí technické. Je to bezbarvá nebo slabě nažloutlá až narůžovělá kapalina, ostrého zápachu. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl.3) je kyselina mravenčí označena za hořlavou kapalinu III.tř. nebezpečnosti. Je dále uvedeno, že její páry jsou zápalné a ve směsi se vzduchem (1 + 6) až (1 + 2) explozivní. (Z textu není zcela jasné, co těmito údaji norma myslí.) Konečně je uvedeno, že je žíravinou ve smyslu předpisů o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. V části zkoušení (čl.6) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 12 požadavek označovat kyselinu mravenčí jak jako žíravinu, tak jako hořlavou kapalinu III. třídy nebezpečnosti, a to příslušnými symboly i varovnými nápisy: Pozor! Hořlavé páry. Poškozuje položku a sliznice. Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní účinek a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Jsou též doplněny technické bezpečnostní parametry, a to bod vzplanutí ( 60 °C), bod hoření (76 °C) a teplota vznícení (504 °C). Je též uvedena orientační NPK-P, a to 1 mg.m-3. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických, ale i dalších předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 66 1471 byla schválena 20.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 66 1471 z 20.4.1971.

Označení ČSN 66 1471 (661471)
Katalogové číslo 30246
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963302461
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 14 71
  • ČSN 661471
  • ČSN 66 14 71 : 1990
  • ČSN 661471:1990
  • ČSN 66 1471:1990