ČSN 66 0611 (660611) Zrušená norma

Změkčovadla. Dibutylftalát technický (DBP)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání dibutylftalátu technického. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 4) je výrobek charakterizován z požárně technického hlediska (hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti) a jsou uvedeny i některé toxikologické vlastnosti (obtěžující zápach a dráždivý účinek aerosolu). Je rovněž připomenuto, že při provádění zkoušek se musí dodržovat ČSN 01 8003. V části V. Dodávání, značení, doprava a skladování je v čl. 15 d) předepsáno označovat dibutylftalát takto: "POZOR! Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti! Aerosol dráždí sliznice a spojivky!" Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, opět uvádějící (charakterizující) především hořlavost a výbušnost (spodní mez výbušnosti 1,05 % obj., horní 9,6 % obj.) Dále je popsán akutní a místní účinek a uvádějí se technická i organizační preventivní opatření při práci a je též uvedena NPK-P (5 a 10 mg.m-3). Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při nadýchání, požití, při zasažení očí, pokožky a oděvu. ČSN 66 0611 byla schválena 13.6.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila ČSN 66 0611 z 4.10.1972.

Označení ČSN 66 0611 (660611)
Katalogové číslo 30214
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1989
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963302140
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 06 11
  • ČSN 660611
  • ČSN 66 06 11 : 1989
  • ČSN 660611:1989
  • ČSN 66 0611:1989