ČSN 65 3122 (653122) Zrušená norma

Dithioničitan sodný technický

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání dithioničitanu sodného technického a dithioničitanových textilních pomocných přípravků. Dithioničitan sodný se používá v textilním, papírenském, a chemickém průmyslu, dále k bělení vláken rostlinného a živočišného původu, k odstraňování skvrn, stahování vadných vybarvení apod. Dithioničitan sodný se nesmí používat v potravinářském průmyslu. V čl. 4 je uvedena požárnětechnická charakteristika takto: Dithioničitan sodný je za normálních podmínek a při požáru nevýbušný, teplota samovznícení je 100 °C. Nesmí přijít do styku s vlhkostí s případně s organickými látkami, jinak hrozí nebezpečí samovznícení následkem exotermického rozkladu dithioničitanu sodného. Dále nesmí být skladován s hořlavými látkami včetně hořlavých kapalin. V čl. 6 jsou takto definovány jeho škodlivé vlastnosti: Dithioničitan sodný dráždí pokožku, horní cesty dýchací a může být také příčinou kožní přecitlivělosti. Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví jsou uvedeny pro informaci v příloze. V části zkoušení (čl. 9) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 13 požadováno toto varovné poučení: "Chránit před vlhkem - nebezpečí samovznícení". Dále pak: "Pozor! může ohrozit zdraví při styku s pokožkou a sliznicemi" Dále obalové jednotky obsahující dithioničitan sodný upravený Dupolem i poučení tohoto znění: "Povrchově upraveno Dupolem. Zákaz použití v potravinářství". Za pozornost stojí i čl. 14 (přeprava), 15 (skladování) a 16 (ochrana životního prostředí). V příloze, na níž je odkaz v čl. 6, jsou poměrně podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující celkový akutní účinek a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P pro oxid siřičitý ( 5 mg.m-3 a 10 mg.m-3) a uvedena orientační NPK-P pro prach dithioničitanu, a to 2 až 4 mg.m-3. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických a dalších předpisů na ochranu zdraví, které platily v době schválení normy. ČSN 65 3122 byla schválena 11.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.5.1992. Nahradila ČSN 65 3122 z 4.5.1981 a ČSN 66 6180 z 23.5.1980.

Označení ČSN 65 3122 (653122)
Katalogové číslo 30037
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963300375
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 31 22
  • ČSN 653122
  • ČSN 65 31 22 : 1991
  • ČSN 653122:1991
  • ČSN 65 3122:1991