ČSN 47 0132 (470132) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zemědělské a lesnické traktory, samojízdné, přívěsné a návěsné stroje a zařízení (dále stroje) a stanoví obecná ustanovení o programech, principech a postupu zkoušek, kontroly a hodnocení jejich konstrukce z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární bezpečnosti a při certifikaci strojů. Program zkoušek se sestavuje s ohledem na konstrukci a určení strojů ze souboru 28 ukazatelů, z nichž k ochraně zdraví se vztahují tyto zkoušky, ukazatele, resp. vlastnosti: ochrana před mechanickým ohrožením, ochranné vlastnosti a rozměry kabiny (rámu), přístup k pracovnímu místu, pracovní místo, pracovní sedadla a sedačky, ovládače, sdělovače, osvětlení pracoviště a pracovního místa, výhled z pracovního místa, hluk a ultrazvuk, vibrace a mechanické kmitání, mikroklimatické podmínky, prach, plyny, páry, aerosoly, nebezpečná pole a zařízení, pracovní zatížení obsluhujících pracovníků, bezpečnostní značení, elektrické zařízení, ochrana před jinými nebezpečnými a škodlivými činiteli, ochrana před vznikem požáru a výbuchu. Z požadavků a zkoušek, které jsou normalizovány, uvádíme: V čl.4.10 - Pracovní místo: Určuje se druh pracovního místa (trvalé, přechodné, vedlejší) a vztažné body podle ČSN 27 8005 ČSN ISO 3462. Čl.4.12 - Ovládače: Kontroluje se, zda je stroj vybaven nezbytným počtem vhodných ovladačů. Určují se druhy a typy ovládačů podle způsobu a frekvence ovládání. Kontroluje se tepelně izolační a tvarové provedení, uspořádání, smysl a souslednost pohybů ovládačů a spolehlivost jištění v jednotlivých polohách. Dále se kontroluje označení ovládačů symboly podle ČSN 47 0050, ČSN 47 0051 a ČSN 83 2043. Dále čl.4.13 - Sdělovače: Kontroluje se, zda je stroj vybaven nezbytným počtem vhodných sdělovačů. Posuzuje se rozmístění, uspořádání, viditelnost, čitelnost, osvětlení sdělovačů a srozumitelnost předávaných informací i při znečištění daném běžným provozem. Označení sdělovačů symboly se kontroluje podle ČSN 47 0050 a ČSN 47 0051.Podle čl.4.14 se osvětlení zjišťuje podle ČSN 47 0178. V čl.4.16 je normalizováno hodnocení hluku a ultrazvuku takto: Stanoví se hladiny akustického výkonu hluku strojů v souladu s ČSN 01 1606. Měří se hluk na pracovním místě obsluhy podle ČSN 47 0176. Měří se hluk a ultrazvuk v pracovním prostředí v souladu s ČSN 01 1603. Vnější hluk jedoucího stroje se měří podle ČSN 47 0180. Čl.4.17 - Vibrace - mechanické kmitání: Měří se velikost na stroji a na pracovním místě podle ČSN 01 1390, ČSN 01 1403 a ČSN 47 0172. Čl.4.18 - Mikroklimatické podmínky: Zjišťuje se výsledná teplota prostředí na pracovišti (v kabině, v objektu), objemový průtok přiváděného okolního nebo klimatizovaného vzduchu, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a teploty povrchů, kterých se obsluha dotýká, a měří se podle ČSN 47 0173. Konečně čl.4.19 - Prach, plyny, páry, aerosoly: Zjišťují se koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší v dýchací zóně obsluhy. Koncentrace prachu v dýchací zóně obsluhy se měří podle ČSN 47 0177. ČSN 47 0132 byla vydána v srpnu 1992. Nahradila ČSN 47 0132 z 31.8.1987.

Označení ČSN 47 0132 (470132)
Katalogové číslo 29132
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963291321
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 32
  • ČSN 470132
  • ČSN 47 01 32 : 1991
  • ČSN 470132:1991
  • ČSN 47 0132:1991