ČSN ISO 6849 (666820)

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení boru

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s mezinárodní normou ISO 6849:1996. Mezinárodní norma ISO 6849:1996 má status české technické normy. Obsahuje dvě metody ke stanovení boru v odpadních vodách po fotografickém zpracování. Podle první z nich se stanoví obsah boru titrací komplexu kyseliny borité a mannitu, který je silnější kyselinou než kyselina boritá, z níž vzniká. Tato metoda je vhodná při koncentraci boru od 0,1 mg.l-1 výše. Při koncentraci boru od 0,1 mg.l-1 do 0,5 mg.l-1 se odstraní fosforečnan srážením octanem olovnatým. Při koncentraci boru od 1 mg.l-1 do 100 mg.l-1 se vzorek dvacetpětkrát zředí, aby se zamezilo rušivému vlivu fosforu pokud je jeho koncentrace nižší než 500 mg.l-1. Druhou alternativní metodou je spektrofotometrická metoda za použití methylenové modři. Tato metoda je vhodná při koncentraci boru od 0,1 mg.l-1 do 1,0 mg.l-1, kterou lze očekávat s velkou pravděpodobností v odpadních vodách po fotografickém zpracování. Podstata normalizovaných zkoušek i jejich provádění je podrobně popsáno. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Podstata zkoušky, kapitola 4 - Bezpečnost a rizika, kapitola 5 - Materiály a činidla, kapitola 6 - Přístroje a pomůcky, kapitola 7 - Odběr a příprava vzorků, kapitola 8 - Postup zkoušky, kapitola 9 - Zápis o zkoušce. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní). Za pozornost stojí již citovaná kapitola 4, která - na normu ISO neobvykle podrobně - rozebírá mnohá nebezpečí a rizika, zejména při práci v laboratoři. Z ní citujeme: "4.1 Upozornění na nebezpečí. Některé z chemikálií uvedených ve zkušebních postupech jsou žíraviny, jedy, nebo látky jinak nebezpečné. Zvláštní upozornění na nebezpečí jsou uvedena v textu a v poznámkách pod čarou, avšak běžná opatrnost je nutná u každého chemického postupu. Při prvém uvedení nebezpečné látky v popisu postupu je nebezpečí vyznačeno slovy "kód nebezpečnosti" a kódem sestávajícím z písmene uvnitř lomených závorek "< >", který vyjadřuje druh nebezpečí. (Dvojité závorky "<< >>" se používají ve zvláště nebezpečných případech.) V dalších ustanoveních vyžadujících práci s těmito nebezpečnými látkami se uvádí pouze kód nebezpečnosti. Zaměstnavatel musí své zaměstnance zapracovat a poskytnout jim informace o bezpečnosti a ochraně zdraví v souladu se zákonnými předpisy. Účelem systému kódů nebezpečnosti používaných v této normě je poskytnout uživatelům informaci; tento systém nemusí být nutně v souladu se zákonnými požadavky na označování, které mohou být v jednotlivých zemích odlišné. Výrobcům se důrazně doporučuje, aby každému, kdo s těmito chemikáliemi přichází do styku, poskytli odpovídající informace o nebezpečí, manipulaci, použití a likvidaci chemikálií.4.2 Kódy nebezpečnosti. <B> Škodlivé při vdechnutí, <C> Škodlivé při přímém styku, <S> Škodlivé při požití, <<S>> Požití může ohrozit život, <F> Hořlavina a <O> Okysličovadlo.4.3 Bezpečnostní opatření. Při všech operacích s pipetami musí být používány pipety s bezpečnostním baničkou nebo pipety s pístem. Toto upozornění na nebezpečí má zásadní důležitost. Při všech laboratorních pracích musí být nasazeny ochranné brýle." ČSN ISO 6849 (66 6820) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN ISO 6849 (666820)
Katalogové číslo 26491
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963264912
Dostupnost skladem (tisk na počkání)