ČSN ISO 6850 (666821) Zrušená norma

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení dusičnanů spektrometrickou metodou za použití brucinu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 6850:1994. Obsahuje spektrometrickou metodu ke stanovení dusičnanů v odpadních vodách po fotografickém zpracování. K vyloučení vlivu rušivých látek přítomných v těchto vodách je nezbytná předběžná úprava vzorku. Tuto metodu lze použít u vzorků s koncentrací dusičnanů od 4,4 mg.l-1 do 88 mg.l-1 (od 1 mg.l-1 do 20 mg.l-1 dusíku). Podstata zkoušky i její provádění je podrobně popsáno. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Podstata zkoušky, kapitola 4 - Bezpečnost a rizika, kapitola 5 - Materiály a činidla, kapitola 6 - Přístroje a pomůcky, kapitola 7 - Vzorkování a příprava vzorků, kapitola 8 - Postup zkoušky, kapitola 9 - Vyjádření výsledků , kapitola 10 - Shodnost. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní). Za pozornost stojí již citovaná kapitola 4, která - na normu ISO neobvykle podrobně - rozebírá mnohá nebezpečí a rizika, zejména práce v chemické laboratoři. Z ní citujeme: "4.1 Upozornění na nebezpečí. Některé z chemikálií uvedených ve zkušebních postupech jsou žíraviny, jedy, nebo látky jinak nebezpečné. Zvláštní upozornění na nebezpečí jsou uvedena v textu a v poznámkách pod čarou, avšak běžná opatrnost je nutná u každého chemického postupu. Při prvém uvedení nebezpečné látky v popisu postupu je nebezpečí vyznačeno slovy "kód nebezpečnosti" a kódem sestávajícím z písmene uvnitř lomených závorek "< >", který vyjadřuje druh nebezpečí. (Dvojité závorky "<< >>" se používají ve zvláště nebezpečných případech.) V dalších ustanoveních vyžadujících práci s těmito nebezpečnými látkami se uvádí pouze kód nebezpečnosti. Zaměstnavatel musí své zaměstnance zapracovat a poskytnout jim informace o bezpečnosti a ochraně zdraví v souladu se zákonnými předpisy. Účelem systému kódů nebezpečnosti používaných v této normě je poskytnout uživatelům informaci; tento systém nemusí být nutně v souladu se zákonnými požadavky na označování, které mohou být v jednotlivých zemích odlišné. Výrobcům se důrazně doporučuje, aby každému, kdo s těmito chemikáliemi přichází do styku, poskytli odpovídající informace o nebezpečí, manipulaci, použití a likvidaci chemikálií.4.2 Kódy nebezpečnosti. <B> Škodlivé při vdechnutí, <C> Škodlivé při přímém styku, <S> Škodlivé při požití, <<S>> Požití může ohrozit život, <F> Hořlavina a <O> Okysličovadlo.4.3 Bezpečnostní opatření. Při všech operacích s pipetami musí být používány pipety s bezpečnostním baničkou nebo pipety s pístem. Toto upozornění na nebezpečí má zásadní důležitost. Při všech laboratorních pracích musí být nasazeny ochranné brýle." ČSN ISO 6850 (66 6821) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN ISO 6850 (666821)
Katalogové číslo 26297
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963262970
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)