ČSN ISO 10348 (666823)

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra

ČSN ISO 10348 Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 10348:1993. Tato norma obsahuje metody ke stanovení obsahu stříbra v odpadních vodách po fotografickém zpracování včetně metodiky odběru vzorků, jejich uchovávání a analýzy. Jsou známé tři analytické metody se dvěma pomocnými postupy zpracování vzorků: a) metoda plamenové atomové absorpční spektroskopie (AAS), b) dvě potenciometrické jodidové titrační metody (PT). Způsob zpracování závisí na zvolených analytických metodách a na formě vzorku. Jestliže se pro analýzu zvolí metoda AAS, lze vzorky upravené jodkyanem analyzovat přímo. U metody PT existují dva digesční postupy: Digesce A u odpadních vod s nízkým obsahem solí a digesce B u vzorků s vysokým obsahem pevných látek. Podstata normalizovaných zkoušek i jejich provádění je podrobně popsáno. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Podstata metody, kapitola 4 - Spolehlivost, kapitola 5 - Opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kapitola 6 - Činidla, kapitola 7 - Laboratorní sklo, kapitola 8 - Odběr a předběžná úprava vzorků, kapitola 9 - Příprava zkoušeného vzorku, kapitolu 10 - Analýza atomovou absorpční spektroskopií (AAS) a kapitolu 11 - Analýza potenciometrickou jodidovou titrací (PT). Konečně je k normě připojena normativní Příloha A, která obsahuje návod na přípravu činidel. Za pozornost stojí již citovaná kapitola 5, která podrobně rozebírá mnohá nebezpečí a rizika. Z ní citujeme: "5.1 Upozornění na nebezpečí. Některé z chemikálií uvedených ve zkušebních postupech jsou žíraviny, jedy, nebo látky jinak nebezpečné. Bezpečná laboratorní práce s chemikáliemi vyžaduje používání ochranných skel nebo ochranných brýlí, gumových rukavic a jiných ochranných prostředků (např. ochranné masky a ochranné štíty) všude, kde je to vhodné. U obzvláště nebezpečných látek jsou uvedena zvláštní upozornění na nebezpečí v textu a v poznámkách pod čarou, avšak běžná opatrnost je nutná u každého chemického postupu. Při prvém uvedení nebezpečné látky v popisu postupu je nebezpečí vyznačeno slovy "kód nebezpečnosti" a kódem sestávajícím z písmene uvnitř lomených závorek "< >", který vyjadřuje druh nebezpečí. (Dvojité závorky "<< >>" se používají ve zvláště nebezpečných případech.) V dalších ustanoveních vyžadujících práci s těmito nebezpečnými látkami se uvádí pouze kód nebezpečnosti. V jednom odstavci se tento kód používá pro danou látku pouze jednou. Podrobné pokyny týkající se práce s chemikáliemi a jejich zředěnými roztoky přesahují rámec této normy. Zaměstnavatel musí své zaměstnance zapracovat a poskytnout jim informace o bezpečnosti a ochraně zdraví v souladu se zákonnými předpisy. Účelem systému kódů nebezpečnosti používaných v této normě je poskytnout uživatelům informaci; tento systém nemusí být nutně v souladu se zákonnými požadavky na označování, které mohou být v jednotlivých zemích odlišné. Výrobcům se důrazně doporučuje, aby každému, kdo s těmito chemikáliemi přichází do styku, poskytli odpovídající informace o nebezpečí, manipulaci, použití a likvidaci chemikálií.5.2 Kódy nebezpečnosti. <B> Škodlivé při vdechnutí, <C> Škodlivé při přímém styku, <S> Škodlivé při požití, <<S>> Požití může ohrozit život, <F> Hořlavina a <O> Okysličovadlo. 5.3 Bezpečnostní opatření. Při všech operacích s pipetami musí být používány pipety s bezpečnostním baničkou nebo pipety s pístem. Toto upozornění na nebezpečí má zásadní důležitost. Digesční postupy musí být prováděny v digestoři. Může se při nich vyvíjet kyanovodík nebo jiné jedovaté látky. Při všech laboratorních pracích musí být nasazeny ochranné brýle. Jodkyan lze rozložit pomocí chlornanu sodného." Jak upozorňuje čl.5.1 jsou i na dalších místech normy speciální upozornění na ochranu zdraví. je to např. v úvodu čl.9.3.2 "Digesce vzorku (Kjeldahl)" a čl.9.3.3 "Úprava pH vzorku". Upozornění v čl. 9.3.2 zní: "Je nutné používat digestoř s ochranným štítem. Při práci je nutné používat rukavice, ochranné brýle a zástěru. Zahřívá se v digestoři s odpovídající ventilací. Při přidávání kyselin nebo peroxidu může nastat bouřlivý var. Uvolňuje se hustý bílý dým (SO3), který je jedovatý a proto je nutno se vyvarovat vdechnutí." Upozornění v čl.9.3.3. zní: "Jestliže se do koncentrované kyseliny sírové ( <<C>>)přidává voda příliš rychle, dochází k prudkému varu a rozstřikování. Voda se přidává v malých dávkách za dokonalého míchání a mezi jednotlivými dávkami se ponechá dostatek času na vychladnutí., Hrdlo baňky nesmí směřovat proti osobám. Roztok se zahřeje, aby se rozpustily krystalické soli a potom se ochladí." Kromě toho, ve smyslu čl.5.2 se skoro v každém odstavci normy objevují u chemických látek kódy v (<>) nebo v (<<>>). ČSN ISO 10348 (66 6823) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN ISO 10348 (666823)
Katalogové číslo 26296
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963262963
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 348
  • ČSN ISO 10348:1997
  • ČSN ISO 10 348:1997