ČSN ISO 9718 (666809) Zrušená norma

Fotografie - Zpracovaný vesikulární fotografický film - Předpoklady stálosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 9718:1995. Stanoví požadavky na stálost bezpečných filmů na podložce z polyesteru tepelně zpracovávaným vesikulárním záznamem tvořeným bublinkami dusíku. Vztahuje se na filmové záznamy určené pro LE-10 a LE -100. Tato norma platí pro fotografický film, který má samostatnou záznamovou vrstvu spojenou s průsvitnou podložkou. Platí pro svitkové filmy a pro listové filmy. Tato norma charakterizuje pouze vlastní chování filmu. Vhodnost filmového záznamu po trvalém uložení však závisí nejen na charakteristikách stárnutí filmu, ale také na původní jakosti záznamu, která je diskutována v příloze B. Za pozornost stojí v kapitole 4 - Bezpečnost a rizika, tyto články: 4.1 Upozornění na nebezpečí: Některé z chemikálií uvedené ve zkušebních postupech jsou žíraviny, jedy, nebo látky jinak nebezpečné. Bezpečná laboratorní práce s chemikáliemi vyžaduje používání ochranných skel nebo ochranných brýlí, pryžových rukavic a jiných ochranných prostředků všude, kde je to možné. U zvlášť nebezpečných látek jsou uvedena zvláštní upozornění na nebezpečí v textu a v poznámkách pod čarou; běžná opatrnost je nutná u každého chemického postupu. Při prvém uvedení nebezpečné látky v popisu postupu je nebezpečí vyznačeno slovy "kód nebezpečnosti" a kódem sestávajícím z písmene uvnitř lomených závorek "< >", který vyjadřuje druh nebezpečí. Dvojité závorky "<< >>" se používají ve zvláště nebezpečných případech. V dalších ustanoveních vyžadujících práci s těmito nebezpečnými látkami se uvádí pouze kód nebezpečnosti. V jednom odstavci se tento kód používá pro danou látku pouze jednou. Podrobnější výstrahy pro práci s chemikáliemi a jejich zředěnými roztoky přesahují rámec této normy. Zaměstnavatelé musí své zaměstnance zapracovat a poskytnout jim informace o bezpečnosti a ochraně zdraví v souladu se zákonnými předpisy. Účelem systému kódů vyjadřujících nebezpečí a používaných v této normě je poskytnout uživatelům informaci; tento systém nemusí být nutně v souladu se zákonnými požadavky na označování, které mohou být v jednotlivých zemích odlišné. Výrobcům se důrazně doporučuje, aby každému, kdo s těmito chemikáliemi přichází do styku, poskytli odpovídající informace o nebezpečí, manipulaci, použití a likvidaci chemikálií. čl.4.2: Kódy nebezpečnosti. <B> Škodlivé při vdechnutí. Je nutné se vyvarovat vdechnutí prachu, par, mlhy nebo plynu. Používat pouze při odpovídajícím větrání. <C> Škodlivé při přímém styku. Je nutné zabránit vniknutí do očí a potřísnění kůže nebo oděvu. Po práci je nutné se celkově omýt. <S> Škodlivé při požití. Po práci je nutné se celkově omýt. Při použití vyhledat ihned lékařskou pomoc. <<S>> Požití může ohrozit život. Při požití vyhledat ihned lékařskou pomoc. <F> Hořlavina. Uchovávat mimo dosah horka, jisker a otevřeného plamene. Používat pouze při vhodném větrání. <O> Okysličovadlo. styk s jinými látkami může způsobit požár. Neukládat v blízkosti hořlavých látek.4.3 Bezpečnostní opatření: Ke všem operacích s pipetami musí být používány pipety s bezpečnostní baničkou nebo pipety s pístem. Při všech laboratorních pracích musí být nasazeny ochranné brýle. Tato norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Termíny a definice, kapitola 4 -Bezpečnost a rizika, kapitola 5 - Požadavky na filmovou podložku, kapitola 6 - Požadavky na zpracovaný film, kapitola 7 - Požadavky na emulzní a zadní vrstvy zpracovaného filmu, kapitola 8 - Požadavky na stálost záznamu, kapitola 9 - Zkušební metody, kapitola 10 - Zkušební metody záznamu a kapitola 11 - Klasifikace pro účely zprávy. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C, D, E, F, G, H a Přílohu NA. ČSN ISO 9718 (66 6809) byla vydána v listopadu 1998.

Označení ČSN ISO 9718 (666809)
Katalogové číslo 26295
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963262956
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)