ČSN ISO 7766-1 (666701) Zrušená norma

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Analýza kyanidů - Část 1: Stanovení hexakyanoželeznatanu a hexakyanoželezitanu spektroskopicky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 7766-1:1993. Tato první část normy ISO 7766 obsahuje zkušební metodu ke stanovení hexakyanoželeznatanu (ferrokyanidu) a hexakyanoželezitanu (ferrikyanidu), označovaných v dalším jako Fe(CN)6, v odpadních vodách po fotografickém zpracování. Výsledky se označují jako hexakyanoželezitan Fe(CN)6. UPOZORNĚNÍ- Chemikálie a vzorky specifikované v této části ISO 7766 obsahují kyanid. Ačkoli je tento kyanid v komplexní formě, může dojít k uvolnění jedovatého plynného kyanovodíku, pokud se s chemikáliemi nezachází správně. Je nutné používat tyto látky v dobře větraných digestořích. Tato první část normy se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Bezpečnost a rizika, kapitola 4 - Podstata zkoušky, kapitola 5 - Reakce, kapitola 6 - Materiály a činidla, kapitola 7 - Přístroje a laboratorní sklo, kapitola 8 - Odběr vzorků, kapitola 9 - Postup zkoušky, kapitola 10 - Vyjádření výsledků, kapitola 11 - Zápis o zkoušce. Za pozornost stojí již citovaná kapitola 3, která - na normu ISO neobvykle podrobně - rozebírá mnohá nebezpečí a rizika především laboratorní práce. Z ní citujeme: "3.1 Upozornění na nebezpečí. Některé z chemikálií uvedené ve zkušebních postupech jsou žíraviny, jedy, nebo látky jinak nebezpečné. Bezpečná laboratorní práce s chemikáliemi vyžaduje používání ochranných skel (obličejových štítů) nebo ochranných brýlí, pryžových rukavic a jiných ochranných prostředků všude, kde je to možné. U zvlášť nebezpečných látek jsou uvedena zvláštní upozornění na nebezpečí v textu a v poznámkách pod čarou; běžná opatrnost je nutná u každého chemického postupu. Při prvém uvedení nebezpečné látky v popisu postupu je nebezpečí vyznačeno slovy "kód nebezpečnosti" a kódem sestávajícím z písmene uvnitř lomených závorek "< >", který vyjadřuje druh nebezpečí. (Dvojité závorky "<< >>" se používají ve zvláště nebezpečných případech.) V dalších ustanoveních vyžadujících práci s těmito nebezpečnými látkami se uvádí pouze kód nebezpečnosti. Zaměstnavatel musí své zaměstnance zapracovat a poskytnout jim informace o bezpečnosti a ochraně zdraví v souladu se zákonnými předpisy. Účelem systému kódů vyjadřujících nebezpečí a používaných v této normě je poskytnout uživatelům informaci; tento systém nemusí být nutně v souladu se zákonnými požadavky na označování, které mohou být v jednotlivých zemích odlišné. Výrobcům se důrazně doporučuje, aby každému, kdo s těmito chemikáliemi přichází do styku, poskytli odpovídající informace o nebezpečí, manipulaci, použití a likvidaci chemikálií.3.2 Kódy nebezpečnosti. <B> Škodlivé při vdechnutí, <C> Škodlivé při přímém styku, <S> Škodlivé při požití, <<S>> Požití může ohrozit život, <F> Hořlavina a <O> Okysličovadlo.3.3 Bezpečnostní opatření. Při všech operacích s pipetami musí být používány pipety s bezpečnostním baničkou nebo pipety s pístem. Nedbání tohoto opatření může způsobit otravu kyanidem. Toto upozornění na nebezpečí má zásadní důležitost. Při všech laboratorních pracích musí být nasazeny ochranné brýle. Postupy určené k vyluhování musí probíhat v digestoři. Může se uvolňovat kyanovodík a jiné jedovaté látky. Při všech laboratorních pracích musí být nasazeny ochranné brýle." ČSN ISO 7766-1 (66 6701) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN ISO 7766-1 (666701)
Katalogové číslo 26268
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963262680
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)