ČSN ISO 8225 (666808) Zrušená norma

Fotografie - Zpracovaný diazografický film vyvolaný amoniakem - Předpoklady stálosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 8225:1995. Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na stálost bezpečných filmů na podložce z polyesteru s diazografickým záznamem zpracovaným amoniakem. Vztahuje se na filmové záznamy určené pro LE-10 a pro LE-100. Tato norma platí pro fotografický film, který má samostatnou záznamovou vrstvu spojenou s průsvitnou podložkou. Tato norma platí pro svitkové filmy a listové filmy. Norma charakterizuje pouze vlastní chování filmu. Vhodnost filmového záznamu k použití po určité době trvalého uložení závisí jak na charakteristikách stárnutí filmu tak na původní jakosti záznamu na tomto filmu diskutované v příloze B. Norma platí pouze pro diazografický film určený a používaný jako ukládací kopie LE-10 a LE-100. Ukládací kopie se mají ukládat v souladu s ISO 5466 (v ČR zavedena jako ČSN ISO 5466) a ISO 10214 ( do října 1997 v ČR nezavedena). Tato norma neplatí pro záznamy na diazografickém filmu určené a používané jako "pracovní" nebo "uživatelské" kopie, diskutované v příloze C. Za pozornost stojí v kapitole 4 - Bezpečnost a rizika, tyto články: 4.1 Upozornění na nebezpečí: Některé z chemikálií uvedených ve zkušebních postupech jsou žíraviny, jedy nebo látky jinak nebezpečné. Bezpečná laboratorní práce s chemikáliemi vyžaduje používání ochranných skel nebo ochranných brýlí, pryžových rukavic a jiných ochranných prostředků (např. ochranné masky a ochranné štíty) všude, kde je to možné. U obzvláště nebezpečných látek jsou uvedena zvláštní upozornění na nebezpečí v textu a v poznámkách pod čarou, běžná opatrnost je však nutná vždy při provádění jakéhokoliv chemického postupu. Při prvém uvedení nebezpečné látky v popisu postupu je nebezpečí vyznačeno slovy "kód nebezpečnosti" a kódem sestávajícím z písmene uvnitř lomených závorek "< >", který vyjadřuje druh nebezpečí. Dvojité závorky "<< >>" se používají ve zvláště nebezpečných případech. V dalších ustanoveních vyžadujících práci s těmito nebezpečnými látkami se uvádí pouze kód nebezpečnosti. V jednom odstavci se tento kód používá pro danou látku pouze jednou. Podrobnější výstrahy pro práci s chemikáliemi a jejich zředěnými roztoky přesahují rámec této normy. Zaměstnavatel musí své zaměstnance zapracovat a poskytnout jim informace o bezpečnosti a ochraně zdraví v souladu se zákonnými požadavky. Účelem systému kódů vyjadřujících nebezpečí a používaných v této normě je poskytnout uživatelům informaci; tento systém nemusí být nutně v souladu se zákonnými požadavky na označování, které mohou být v jednotlivých zemích odlišné. Výrobcům se důrazně doporučuje, aby každému, kdo s těmito chemikáliemi přichází do styku, poskytli odpovídající informace o nebezpečí, manipulaci, použití a likvidaci těchto chemikálií.4.2 Kódy nebezpečnosti: <B> Škodlivé při vdechnutí. Je nutné se vyvarovat vdechnutí prachu, par, mlhy nebo plynu. Používat pouze při odpovídajícím větrání. <C> Škodlivé při přímém styku. Je nutné zabránit vniknutí do očí a potřísnění kůže a oděvu. Po práci je nutné se celkově omýt. <S> Škodlivé při požití. Po práci je nutné se celkově omýt. Při požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc. <<S>> Požití může ohrozit život. Při požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc. <F> Hořlavina. Uchovávat mimo dosah horka, jisker a otevřeného plamene. Používat pouze při vhodném větrání. <O> Okysličovadlo. Styk s jinými látkami může způsobit požár. Neukládat blízko hořlavých látek.4.3 Bezpečnostní opatření: Ke všem operacím s pipetami musí být použity pipety s bezpečnostní baničkou nebo pipety s pístem. Při všech laboratorních pracích musí být nasazeny ochranné brýle. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, už zmíněnou kapitolu 4 - Bezpečnost a rizika, kapitolu 5 - Požadavky na filmovou podložku, kapitolu 6 - Požadavky na zpracovaný film, kapitolu 7 - Požadavky na emulzní a zadní vrstvy zpracovaného filmu, kapitolu 8 - Požadavky na stálost záznamu, kapitolu 9 - Zkušební metody, kapitolu 10 - Zkušební metody záznamu a konečně kapitolu 11 - Klasifikace pro účely zprávy. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A a informativní Přílohy B, C, D, E a NA. ČSN ISO 8225 (66 6808) byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN ISO 8225 (666808)
Katalogové číslo 26112
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963261126
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)