ČSN 27 7610 (277610) Zrušená norma

Stavebné zemné stroje a rýpadlá. Meranie koncentrácie plynných škodlivín v kabíne pre obsluhu stroja

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje způsob a podmínky měření koncentrací plynných škodlivin v kabině pro obsluhu na stavebních zemních strojích a lopatových rýpadlech na těžbu, nabírání, zhutňování a přemísťování hornin. Tato norma platí i pro stroje, jejichž charakter práce je obdobný jako charakter lopatových rýpadel (např. univerzální dokončovací stroje a stroje s návěsným a nebo neseným zařízením. Tato norma neplatí pro stroje bez uzavřeného prostoru na obsluhu a pro vedené stroje (např. vysokozdvižné vozíky, nakladače řízené prokluzováním kol v provedení s otevřenou kabinou, vibrační válce a pod.). Jsou normalizovány tyto termíny: Zdroj znečištění: tím se rozumí spalovací motor, případně nezávislé palivové vytápění měřeného stroje. Plynné škodliviny: těmi se rozumí látky plynného skupenství emitované do ovzduší, které zdrojem znečištění nepříznivě působí na zdraví obsluhy. Měří se plynné škodliviny v kabině pro obsluhu stroje v dýchací zóně obsluhy, jejich průběh v měřeném čase na základě systémů odběrů, které odpovídají typu škodliviny, typu použité měřicí techniky a zvolené analytické a nebo jiné metody. Měřením se zjišťuje: oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý (CO) a uhlovodíky (CxHy). V době měření nesmí docházet k změnám klimatických podmínek (výrazným změnám atmosférického tlaku, změnám směru větru). Měření se nesmí uskutečnit na místě, na kterém by překročily před měřením hodnoty zjištěných škodlivin z jiných zdrojů hranice rovnající se 1/2 průměrné nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (tedy NPK-P). Měří se za suchého počasí (bez srážek). Měření se nesmí uskutečnit za extrémních teplot, teplota vzduchu musí být v rozmezí, které udává výrobce v technických podmínkách pro spolehlivý provoz stroje. Vlhkost vzduchu může být maximálně 90 %. Měření musí být provedeno v nadmořské výšce do 1000 m. Případná existence inverze musí být zaznamenána do měřicího protokolu. Měřený stroj je situován tak, aby v průběhu pracovního cyklu byl výfuk nasměrován proti větru, jehož maximální rychlost nesmí přesahovat 1,5 m.s-1 a výfukové plyny byly nasměrovány na kabinu stroje. V prostoru kabiny měřeného stroje se odebírají vzorky ovzduší v dýchací zóně obsluhy. V kapitole, určující způsob a metody měření se uvádí, že: měření se provádí jednou z analytických metod stanovenou pro měření venkovního ovzduší tak, aby byla zaručena přesnost měření. Měření se uskutečňuje formou dlouhodobých odběrů vzorků ovzduší po dobu 150 minut. V nejtěsnější návaznosti mezi jednotlivými odběry podle možností použitého měřícího přístroje). Plynné škodliviny (CO, CO2, NOx, CxHy) se měří jednotlivě a nebo současně v libovolném pořadí a kombinaci v závislosti na možnostech používaného měřicího přístroje. Další kapitola o zpracování výsledků předepisuje dokonce tabelární a grafické zpracování výsledků, jak je obvyklé v hygieně práce. Nakonec je připojena velmi stručná kapitolka o bezpečnosti práce, jejíž text zní: "Při provádění měření se musí dodržovat ustanovení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zvláštních předpisů (v Dodatku). Bezpečností práce při rýpání, nakládání a manipulaci s materiálem se zabývá ČSN 27 7012." ČSN 27 7610 byla vydána v červenci 1992.

Označení ČSN 27 7610 (277610)
Katalogové číslo 23130
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1991
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963231303
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 76 10
  • ČSN 277610
  • ČSN 27 76 10 : 1991
  • ČSN 277610:1991
  • ČSN 27 7610:1991