ČSN 66 2110 (662110) Zrušená norma

Aromatické uhlovodíky. Benzen pro syntézy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Čl.2.4 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví na základě jeho požadavku. Norma stanoví požadavky na jakost, zkoušení a dodávání benzenu pro syntézy získaného ze surového benzolu původu koksárenského a plynárenského. Za pozornost stojí nezezávazněný čl.2.2: "Benzen pro syntézy je hořlavá kapaliny I. třídy nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65 0201. Hoří silně čadivým plamenem a jeho páry jsou těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs. Další požárně bezpečnostní charakteristiky jsou uvedeny v Příloze A". Dále pak zezávazněný čl.2.4: "Benzen pro syntézy ohrožuje zdraví při dlouhodobém i krátkodobém či opakovaném působení na lidský organismus. Při práci s touto látkou je nutné dodržovat "Pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci" (viz příloha A). V laboratořích je nutné se řídit pokyny ČSN 01 8003". Z normy vyjímáme i kap. 5: Značení výrobků, balení, přeprava a skladování, kde je v čl. 5.2, písm. d) uvedeno: "varovné a výstražné označení ve znění: Pozor! nebezpečné výpary! Nebezpečí při styku s pokožkou a s očima! Směs výparů se vzduchem výbušná! Při práci nejíst, nepít a nekouřit! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Obrazový symbol plamene a výbušniny. K normě je připojena rozsáhlá příloha A (informativní): A.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Dotýká se otázek požárně technických (čl. A 1.1 ač A 1.4) a hygienických (čl. A 1.5 až A 1.9). Konkrétně pak uvedeno v čl. A 1.5: že benzen poškozuje zdraví při nadýchání výparů, při požití a kontaktu s kůží a dále jaké jsou příznaky otravy. V čl. A 1.6 se uvádí: "Výroba a průmyslové zpracování benzenu jsou pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity ve smyslu směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 64/1984 sb. Hygienické předpisy." Dále v čl. A 1.7 se zmiňují technická preventivní opatření, konkrétně např., že při práci s benzenem je třeba technickými opatřeními zajistit, aby nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace benzenu v ovzduší pracovního prostředí (NPK-P), to je 10 mg.m-3 (průměrná celosměnová) a 20 mg.m-3 (mezní). Čl. A 1.8 obsahuje organizační prevenci a čl. A 1.9 první pomoc. ČSN 66 2110 byla vydána v dubnu 1995. Nahradila ČSN 66 2110 z 3.1.1973.

Označení ČSN 66 2110 (662110)
Katalogové číslo 17415
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963174150
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
Tato norma nahradila ČSN 66 2110 (662110) z září 1973
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 21 10
  • ČSN 662110
  • ČSN 66 21 10 : 1995
  • ČSN 662110:1995
  • ČSN 66 2110:1995