DP svazek 23

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Karel Dvořáček

DP svazek 23 Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Karel Dvořáček
17 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 330 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením.

I v tomto sedmém vydání je kladen důraz na provádění elektrických instalací v nástavbách, dostavbách, vestavbách, částečných či celkových rekonstrukcích jednotlivých bytů nebo kompletních elektrorozvodů v objektu bytového domu či objektu občanské výstavby.

Příručka se podrobně věnuje specifické problematice projektování vnitřních elektrických rozvodů včetně stanovení vhodných elektrických spotřebičů dle parametrů domácnosti. V návaznosti na specifické vnější vlivy jsou ukázány postupy pro volbu a ukládání elektrických zařízení v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vybranými stavebními konstrukcemi. Jsou zde rovněž uvedeny zásady zmírnění elektromagnetického rušení vycházející z ČSN 33 2000-4-444.

Čtenář se seznámí i s podmínkami používání různých svítidel určených pro zabudování do podhledů a nábytku, které jsou v současné době zapracovány do publikací IEC.

Obsah příručky je rozdělen do několika kapitol: projektování elektrických rozvodů, popis hlavních částí elektrických rozvodů v bytových domech a administrativních budovách, rozváděče, rozvodnice a elektroměrová jádra, elektrické přístroje (základní rozdělení, použití), montáž elektrických rozvodů (základní pravidla) a základy volby elektrických spotřebičů v domácnosti dle velikosti domácnosti a velikosti jí obývaného bytu.

I sedmé vydání je doplněno o možnosti modernizace starších elektrických rozvodů pomocí nových přístrojů a o elektrické instalace a zařízení určené pro venkovní použití.

Text je aktualizován podle technických norem a legislativních předpisů vydaných od roku 2015, zejména ČSN 33 2130 ed. 3, změna Z1 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, která doporučuje opatření na ochranu před účinky obloukových poruch v koncových obvodech a další.

Široké elektrotechnické veřejnosti se tak dostává do rukou příručka, která představuje standard požadavků na znalosti vedoucích elektrotechniků pro bytové instalace a instalace v občanské výstavbě (mimo elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory a ve výškových budovách).

Příručka je určena jednak jako učební pomůcka pro žáky elektrotechnických učilišť a středních odborných škol, jednak jako pomůcka pro přípravu ke zkouškám a přezkušování odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků pro bytové instalace a instalace v občanské výstavbě. Stejně tak poslouží i projektantům, revizním technikům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

1. PROJEKTOVÁNÍ VNITŘNÍCH ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 11
1.1 Úvod 11
1.2 Připojení objektu k síti dodavatele elektřiny 11
1.2.1 Elektrická přípojka 11
1.2.2 Přípojky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. 11
1.2.3 Možnost využití vlastního náhradního zdroje 12
1.2.4 Vlastní zdroje elektřiny v součinnosti s distribučních sítí 13
2. VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 17
2.1 Podstata vnějších vlivů, vztah k elektrickým zařízením 17
2.2 Určování vnějších vlivů 17
2.2.1 Protokolární určování vnějších vlivů 17
3. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ V BYTOVÝCH
A ADMINISTRATIVNÍCH BUDOVÁCH 19
3.1 Silnoproudý rozvod 19
3.1.1 Přívodní vedení 19
3.1.2 Hlavní domovní vedení 19
3.1.3 Podklady pro stanovení výpočtového zatížení a výpočtového proudu 21
3.1.4 Odbočky k elektroměrům 22
3.1.5 Rozváděče a rozvodnice 23
3.1.6 Vývoj a praxe umísťování měření a jisticích prvků 24
3.1.6.1 Jištění před elektroměrem 24
3.1.6.2 Připojení jističů před elektroměrem 25
3.1.7 Současné požadavky na rozvodnice, rozváděče a elektroměrová jádra 26
3.1.7.1 Obecné požadavky 26
3.1.7.2 Doplňující požadavky na osazování elektroměrových jader a rozvodnic obsahující
elektroměr u objektů s bezbariérovými byty 27
3.1.8 Rozvodnice a rozváděče za elektroměrem 27
3.1.9 Rozvody za elektroměrem 28
3.1.9.1 Ukládání vodičů v bytech, zóny umístění vedení 28
3.1.10 Světelné obvody 31
3.1.10.1 Spínače pro ovládání světelných obvodů objektů s upravitelnými byty a byty
zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením 31
3.1.10.2 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami 32
3.1.11 Osvětlení společných komunikací 34
3.1.12 Připojování obvodů osvětlení společných komunikací 36
3.1.13 Rozdělení vnitřních společných komunikací z hlediska osvětlení 37
3.1.13.1 Určení minimální doby osvětlení domovních komunikací 38
3.1.13.2 Umísťování spínačů ovládání umělého osvětlení 39
3.1.13.3 Rekonstrukce osvětlení společných komunikací 39
3.1.14 Světelné obvody 40
3.1.14.1 Jištění světelných obvodů 40
3.1.14.2 Doporučované příkony pro osvětlení dle ČSN EN 15193-1 40
3.1.15 Zásuvkové obvody 41
3.1.15.1 Jednofázové zásuvky 41
3.1.15.2 Trojfázové zásuvky 41
3.1.15.3 Dimenzování a jištění zásuvkových obvodů 41
3.1.16 Základní koncepce dělení elektrických silnoproudých rozvodů v bytech 41
3.1.17 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění 42
3.1.17.1 Výběr vodičů pro bytové instalace 44
3.1.17.2 Doplňková ochrana proudovým chráničem u zásuvek 44
3.1.17.3 Obecné předpoklady pro výběr typu proudového chrániče (RCD) 44
3.1.17.4 Udržování proudových chráničů ve jmenovitých parametrech po dobu života 46
3.1.18 Roztřídění bytů podle stupně elektrizace 47
3.1.18.1 Roztřídění bytů podle stupně elektrizace 47
3.1.18.2 Roztřídění bytů dle využívání elektřiny dle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách
připojení k elektrizační soustavě 47
3.1.19 Úbytek napětí 48
3.1.19.1 Výpočet úbytku napětí 48
3.1.20 Minimální počty obvodů v bytech 49
3.1.21 Elektrické rozvody v domácí dílně 54
3.1.22 Ochrana před přepětím 54
3.1.22.1 Vnější ochrana před bleskem 54
3.1.22.2 Vnitřní ochrana před bleskem 54
3.1.22.3 Koncepce návrhu a provedení zón ochrany před účinky blesku 54
3.1.23 Základní požadavky na elektroinstalaci v prostorech
s ­normálně hořlavým materiálem 55
3.1.24 Zmírnění elektromagnetického rušení (EMI) 59
3.1.25 Doplňující požadavky na elektrické silnoproudé rozvody administrativních budov 61
3.1.25.1 Označování – dokumentace 61
3.1.25.2 Schémata 61
3.1.25.3 Seznam elektrických přístrojů 62
3.1.25.4 Návody k použití 62
3.1.25.5 Rozváděče (spínací a řídicí zařízení) 62
3.1.25.6 Ostatní zařízení 62
3.1.25.7 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení 63
3.1.25.8 Elektrické rozvody pro dočasná zařízení výstav a stánků 63
3.1.25.9 Elektrické rozvody v únikových cestách 63
3.1.25.10 Elektrické zařízení pro zajištění funkce při požáru 64
3.1.25.11 Normální světelná instalace 64
3.1.25.12 Obvody bezpečnostního osvětlení 64
3.2 Zařízení elektronických komunikací 66
3.2.1 Elektrická požární signalizace 66
3.2.2 Základní zařízení elektronických komunikací v bytě 66
3.2.3 Souběhy vedení sdělovacích rozvodů s rozvody silnoproudými nn 66
3.2.4 Telefon 66
3.2.5 Opatření ke ztížení nedovolených zásahů do telefonního rozvodu 67
3.2.6 Zvonková signalizace 67
3.2.7 Zařízení pro společný příjem a rozvod televizních a ­rozhlasových signálů 67
3.2.8 Domácí telefon s elektrickým vrátným 67
4. REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VE STÁVAJÍCÍCH
BYTOVÝCH DOMECH 69
4.1 Rekonstrukce elektrických rozvodů ve zděných bytových domech 69
4.2 Popis stávajících elektrických rozvodů v panelových bytových domech 69
5. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRICKÉ ROZVODY V NÁSTAVBÁCH
BYTOVÝCH DOMŮ 71
5.1 Silnoproudé rozvody 71
5.1.1 Vnější vlivy 71
5.1.2 Úpravy stávajícího hlavního domovního vedení 71
5.1.3 Silnoproudé rozvody v bytech nástavby 71
5.1.4 Volba elektroinstalačního úložného materiálu 73
5.1.5 Úpravy osvětlení společných komunikací 73
5.2 Sdělovací rozvody 75
5.2.1 Telefon 75
5.2.2 Rozvod pro společný příjem TV a R 75
5.2.3 Domácí telefon, elektrický vrátný a elektrický zámek 75
6. PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU A UMÝVACÍM PROSTOREM 77
6.1 Obecně 77
6.2 Klasifikace zón v koupelnách a sprchách 77
6.3 Použité elektrické zařízení 78
6.4 Spínací a ovládací zařízení v koupelnách 78
6.5 Místní doplňující pospojování 78
6.6 Podrobnější pokyny k provedení elektrických rozvodů v koupelnách 79
6.7 Elektroinstalace na staveništi a demolici 79
6.7.1 Zásuvkové obvody a obvody pro pevně připojené spotřebiče 79
6.7.2 Ochrana před spínacím přepětím 79
6.7.3 Vnější vlivy 80
6.7.4 Staveništní rozváděče 80
6.7.5 Specifický požadavek na kontrolu elektroinstalace na staveništi 80
7. MOŽNOSTI MODERNIZACE STARŠÍCH ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ
POMOCÍ NOVÝCH TYPŮ PŘÍSTROJŮ A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
NA POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ 81
7.1 Možnost využití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem – obecně 81
7.1.1 Užití a zapojení vestavěného proudového chrániče v síti TN-C 81
7.1.2 Využití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem v síti TN-S 83
7.1.3 Užití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem pro rozšíření obvodu
do ­exponovaného prostoru, zřízeného dříve 83
7.1.4 Poučení uživatele instalace 83
7.2 Všeobecné požadavky na použití elektrického zařízení 84
7.2.1 Napájení elektrického zařízení 84
7.2.2 Rozdělení elektrických spotřebičů a instalací určených pro ­používání laiky
do jednotlivých skupin 84
7.3 Vnější vlivy – prostředí 85
7.4 Základní požadavky na průvodní dokumentaci a ­seznámení 85
7.4.1 Seznámení a upozornění 86
7.4.2 Způsob seznámení 88
8. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PLAVECKÝCH BAZÉNŮ A JINÝCH NÁDRŽÍ 89
9. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ URČENÉ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ 91
9.1 Osvětlování lodžií, balkónů a teras 91
9.2 Osvětlení přístupových a zahradních komunikací 91
9.3 Zásuvky pro připojení elektrických zařízení používaných venku 92
10. OCHRANA PŘED NAPĚŤOVÝM A ELEKTROMAGNETICKÝM RUŠENÍM
A VELKÝMI UNIKAJÍCÍMI PROUDY 95
10.1 Možnost výskytu EMI 95
10.2 Vlivy unikajících proudů 96
10.3 Ochrana pro zajištění bezpečnosti 96
10.3.1 Další požadavky při unikajícím proudu, který překračuje 10 mA 97
10.3.2 Ochranný (uzemňovací) obvod s vyšší odolností proti porušení 97
10.3.3 Monitorování přerušení uzemnění 97
10.3.4 Použití oddělovacího transformátoru 97
10.3.5 Doplňující požadavky pro síť TT 98
10.3.6 Další požadavky na sítě IT 98
10.4 Ochrana proti přepětí 98
10.4.1 Ochrana proti přepětí podle ČSN 332000-4-443 ed. 3 a souboru ČSN EN 62305 98
10.4.2 Rozdělení oblastí pro potřeby ochrany proti přepětí 100
10.4.3 Řízení přepětí – kde se ochrana vyžaduje a kde se nevyžaduje 100
10.4.4 Metodika posouzení rizika 101
10.4.5 Výsledek posouzení 102
11. VÝBĚR ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO BYTY DLE VELIKOSTI
DOMÁCNOSTI 103
11.1 Základní kritéria pro volbu elektrických spotřebičů pro byty 103
11.1.2 Elektrické ohřívače vody 106
11.1.3 Automatické pračky 107
11.1.4 Sušičky prádla 108
11.1.5 Chladničky, mrazničky a jejich kombinace 108
11.1.6 Elektrické sporáky a elektrické pečicí trouby 109
11.2 Ekodesign 109
PŘÍLOHA 111
Literatura 111

Označení DP svazek 23
Katalogové číslo 170098
Cena 330 Kč330
Datum schválení 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 114 stran formátu B5
EAN kód 9788087942529
ISBN 978-80-87942-52-9
Tato položka nahradila DP svazek 22
foo