DP svazek 22 Zrušená položka

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (šesté – aktualizované vydání) (rok vydání 12/2015) - Ing. Karel Dvořáček

Tuto položku nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením.

I v tomto šestém vydání je kladen důraz na provádění elektrických instalací v nástavbách, dostavbách, vestavbách, částečných či celkových rekonstrukcích jednotlivých bytů nebo kompletních elektrorozvodů v objektu bytového domu či objektu občanské výstavby.

Příručka se podrobně věnuje specifické problematice projektování vnitřních elektrických rozvodů včetně stanovení vhodných elektrických spotřebičů dle parametrů domácnosti. V návaznosti na specifické vnější vlivy jsou ukázány postupy pro volbu a ukládání elektrických zařízení v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vybranými stavebními konstrukcemi. Jsou zde rovněž uvedeny zásady zmírnění elektromagnetického rušení vycházející z ČSN 33 2000-4-444.

Čtenář se seznámí i s podmínkami používání různých svítidel určených pro zabudování do podhledů a nábytku, které jsou v současné době zapracovány do publikací IEC.
Obsah příručky je rozdělen do několika kapitol: projektování elektrických rozvodů, popis hlavních částí elektrických rozvodů v bytových domech a administrativních budovách, rozváděče, rozvodnice a elektroměrová jádra, elektrické přístroje (základní rozdělení, použití), montáž elektrických rozvodů (základní pravidla) a základy volby elektrických spotřebičů v domácnosti dle velikosti domácnosti a velikosti jí obývaného bytu.

I šesté vydání je doplněno o možnosti modernizace starších elektrických rozvodů pomocí nových přístrojů a o elektrické instalace a zařízení určené pro venkovní použití.
Text je aktualizován podle technických norem a legislativních předpisů vydaných od roku 2012, zejména ČSN 33 2130 ed. 3, změna Z1 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, která doporučuje opatření na ochranu před účinky obloukových poruch v koncových obvodech a další.

Široké elektrotechnické veřejnosti se tak dostává do rukou příručka, která představuje standard požadavků na znalosti vedoucích elektrotechniků pro bytové instalace a instalace v občanské výstavbě (mimo elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory a ve výškových budovách).

Příručka je určena jednak jako učební pomůcka pro žáky elektrotechnických učilišť a středních odborných škol, jednak jako pomůcka pro přípravu ke zkouškám a přezkušování odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků pro bytové instalace a instalace v občanské výstavbě. Stejně tak poslouží i projektantům, revizním technikům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Obsah

Část první: Vnější systém ochrany před bleskem

1. PROJEKTOVÁNÍ VNITŘNÍCH ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ
1.1 Úvod
1.2 Připojení objektu k síti dodavatele elektřiny
1.2.1 Elektrická přípojka
1.2.2 Přípojky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.
1.2.3 Možnost využití vlastního náhradního zdroje

2. VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
2.1 Podstata vnějších vlivů, vztah k elektrickým zařízením
2.2 Určování vnějších vlivů
2.2.1 Protokolární určování vnějších vlivů

3. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ V BYTOVÝCH A ADMINISTRATIVNÍCH BUDOVÁCH
3.1 Silnoproudý rozvod
3.1.1 Přívodní vedení
3.1.2 Hlavní domovní vedení
3.1.3 Podklady pro stanovení výpočtového zatížení a výpočtového proudu
3.1.4 Odbočky k elektroměrům
3.1.5 Rozváděče a rozvodnice
3.1.6 Vývoj a praxe umísťování měření a jisticích prvků
3.1.6.1 Jištění před elektroměrem
3.1.6.2 Připojení jističů před elektroměrem
3.1.7 Současné požadavky na rozvodnice, rozváděče a elektroměrová jádra
3.1.7.1 Obecné požadavky
3.1.7.2 Doplňující požadavky na osazování elektroměrových jader a rozvodnic obsahujících elektroměr u objektů s bezbariérovými byty
3.1.8 Rozvodnice a rozváděče za elektroměrem
3.1.9 Rozvody za elektroměrem
3.1.9.1 Ukládání vodičů v bytech, zóny umístění vedení
3.1.10 Světelné obvody
3.1.10.1 Spínače pro ovládání světelných obvodů objektů s upravitelnými byty a byty zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením
3.1.10.2 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami
3.1.11 Osvětlení společných komunikací
3.1.12 Připojování obvodů osvětlení společných komunikací
3.1.13 Rozdělení vnitřních společných komunikací z hlediska osvětlení
3.1.13.1 Určení minimální doby osvětlení domovních komunikací
3.1.13.2 Umísťování spínačů ovládání umělého osvětlení
3.1.13.3 Rekonstrukce osvětlení společných komunikací
3.1.14 Jištění světelných obvodů
3.1.15 Zásuvkové obvody
3.1.15.1 Jednofázové zásuvky
3.1.15.2 Trojfázové zásuvky
3.1.15.3 Dimenzování a jištění zásuvkových obvodů
3.1.16 Základní koncepce dělení elektrických silnoproudých rozvodů v bytech
3.1.17 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
3.1.17.1 Výběr vodičů pro bytové instalace
3.1.18 Roztřídění bytů podle stupně elektrizace
3.1.19 Úbytek napětí
3.1.19.1 Výpočet úbytku napětí
3.1.20 Minimální počty obvodů v bytech
3.1.21 Elektrické rozvody v domácí dílně
3.1.22 Ochrana před přepětím
3.1.22.1 Vnější ochrana před bleskem
3.1.22.2 Vnitřní ochrana před bleskem
3.1.22.3 Koncepce návrhu a provedení zón ochrany před účinky blesku
3.1.23 Základní požadavky na elektroinstalaci v prostorech s normálně hořlavým materiálem
3.1.24 Zmírnění elektromagnetického rušení (EMI)
3.1.25 Doplňující požadavky na elektrické silnoproudé rozvody administrativních budov
3.1.25.1 Označování – dokumentace
3.1.25.2 Schémata
3.1.25.3 Seznam elektrických přístrojů
3.1.25.4 Návody k použití
3.1.25.5 Rozváděče (spínací a řídicí zařízení)
3.1.25.6 Ostatní zařízení
3.1.25.7 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
3.1.25.8 Elektrické rozvody pro dočasná zařízení výstav a stánků
3.1.25.9 Elektrické rozvody v únikových cestách
3.1.25.10 Elektrická zařízení pro zajištění funkce při požáru
3.1.25.11 Normální světelná instalace
3.1.25.12 Obvody bezpečnostního osvětlení
3.2 Zařízení elektronických komunikací
3.2.1 Elektrická požární signalizace
3.2.2 Základní zařízení elektronických komunikací v bytě
3.2.3 Souběhy vedení sdělovacích rozvodů s rozvody silnoproudými nn
3.2.4 Telefon
3.2.5 Opatření ke ztížení nedovolených zásahů do telefonního rozvodu
3.2.6 Zvonková signalizace
3.2.7 Zařízení pro společný příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů
3.2.8 Domácí telefon s elektrickým vrátným

4. REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VE STÁVAJÍCÍCH BYTOVÝCH DOMECH
4.1 Rekonstrukce elektrických rozvodů ve zděných bytových domech
4.2 Popis stávajících elektrických rozvodů v panelových bytových domech

5. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRICKÉ ROZVODY V NÁSTAVBÁCH BYTOVÝCH DOMŮ
5.1 Silnoproudé rozvody
5.1.1 Vnější vlivy
5.1.2 Úpravy stávajícího hlavního domovního vedení
5.1.3 Silnoproudé rozvody v bytech nástavby
5.1.4 Volba elektroinstalačního úložného materiálu
5.1.5 Úpravy osvětlení společných komunikací
5.2 Sdělovací rozvody
5.2.1 Telefon
5.2.2 Rozvod pro společný příjem TV a R
5.2.3 Domácí telefon, elektrický vrátný a elektrický zámek
5.3 Hromosvod

6. PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU A UMÝVACÍM PROSTOREM
6.1 Obecně
6.2 Klasifikace zón v koupelnách a sprchách
6.3 Použité elektrické zařízení
6.4 Spínací a ovládací zařízení v koupelnách
6.5 Místní doplňující pospojování
6.6 Podrobnější pokyny k provedení elektrických rozvodů v koupelnách

7. MOŽNOSTI MODERNIZACE STARŠÍCH ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ POMOCÍ NOVÝCH TYPŮ PŘÍSTROJŮ A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
7.1 Možnost využití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem – obecně
7.1.1 Užití a zapojení vestavěného proudového chrániče v síti TN-C
7.1.2 Využití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem v síti TN-S
7.1.3 Užití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem pro rozšíření obvodu do exponovaného prostoru zřízeného dříve
7.1.4 Poučení uživatele instalace
7.2 Všeobecné požadavky na použití elektrického zařízení
7.2.1 Napájení elektrického zařízení
7.2.2 Rozdělení elektrických spotřebičů a instalací určených pro používání laiky do jednotlivých skupin
7.3 Vnější vlivy – prostředí
7.4 Základní požadavky na průvodní dokumentaci a seznámení
7.4.1 Seznámení a upozornění
7.4.2 Způsob seznámení

8. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PLAVECKÝCH BAZÉNŮ A JINÝCH NÁDRŽÍ

9. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ URČENÉ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
9.1 Osvětlování lodžií, balkónů a teras
9.2 Osvětlení přístupových a zahradních komunikací
9.3 Zásuvky pro připojení elektrických zařízení používaných venku

10. OCHRANA PŘED NAPĚŤOVÝM A ELEKTROMAGNETICKÝM RUŠENÍM A VELKÝMI UNIKAJÍCÍMI PROUDY
10.1 Možnost výskytu EMI
10.2 Vlivy unikajících proudů
10.3 Ochrana pro zajištění bezpečnosti
10.3.1 Další požadavky při unikajícím proudu, který překračuje 10 mA
10.3.2 Ochranný (uzemňovací) obvod s vyšší odolností proti porušení
10.3.3 Monitorování přerušení uzemnění
10.3.4 Použití oddělovacího transformátoru
10.3.5 Doplňující požadavky pro síť TT
10.3.6 Další požadavky na sítě IT

11. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO INTELIGENTNÍ BUDOVY
11.1 Popis systému

12. VÝBĚR ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO BYTY DLE VELIKOSTI DOMÁCNOSTI
12.1 Základní kritéria pro volbu elektrických spotřebičů pro byty
12.1.1 Elektrické ohřívače vody
12.1.2 Automatické pračky
12.1.3 Sušičky prádla
12.1.4 Chladničky, mrazničky a jejich kombinace
12.1.5 Elektrické sporáky a elektrické pečicí trouby
12.2 Ekodesign

PŘÍLOHA
Literatura

Označení DP svazek 22
Katalogové číslo 170087
Cena 230 Kč230
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu B5
EAN kód 9788087942130
ISBN 978-80-87942-13-0
Položka byla zrušena k 1. 6. 2019
a nahrazena DP svazek 23
Tato položka nahradila DP svazek 20