ČSN EN 457 (833291) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Akustické signály. Obecné požadavky, návrhy a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 457:1992. (Na svém prvním zasedání v dubnu 1990 se nově vytvořená pracovní skupina CEN/TC 122/WG 8 "Výstražné signály a řečová komunikace v hlučném prostředí" usnesla, že normu ISO 7731 přiměřeně upraví ve shodě s výsledky připomínkového řízení PQ a s ohledem na respektování souvislostí mezi touto Evropskou normou a Direktivou Rady ES o bezpečnosti strojních zařízení (89/392/EHS), i EN 292 o bezpečnosti strojních zařízení.) ČSN EN 457 stanoví bezpečnostní a ergonomické požadavky a odpovídající zkušební metody pro akustické výstražné signály a uvádí návod pro návrh zřetelně vnímaných a rozlišovaných signálů podle požadavků uvedených v čl.5.3 ČSN EN 292-2. Tato evropská norma se nepoužívá pro slovní výstražná varování (např. zvolání, rozhlasová hlášení). Touto evropskou normou nejsou dotčeny zvláštní předpisy, např. ty, které se týkají hromadných neštěstí a veřejné dopravy. Norma operuje zejména s těmito definicemi: Čl.3.1 Akustický výstražný signál: Akustický signál označující počátek a pokud je to nutné, i trvání a konec nebezpečné situace. V závislosti na stupni naléhavosti a možné míře nebezpečí pro lidi se rozlišují dva typy akustických výstražných signálů: akustický varovný signál a akustický nouzový evakuační signál. Čl.3.1.1 Akustický varovný signál (včetně předběžných varovných signálů): Signál označující možnost nebo skutečný výskyt nebezpečné situace vyžadující vhodná opatření pro vyloučení nebo zvládnutí nebezpečí a informace týkající se způsobu chování a činnosti, které se mají provést. Čl.3.1.2 Akustický nouzový evakuační signál: Signál označující počátek nebo skutečný výskyt nouzové situace s možností zranění a přikazující osobě (osobám), aby opustila nebezpečnou zónu stanoveným způsobem. Poznámka: Evropská norma pro akustický nouzový evakuační signál se připravuje. V kap. 5 - Bezpečnostní požadavky, v čl.5.1 - Obecné požadavky stanoví: "Charakter akustického výstražného signálu musí být takový, aby každá osoba v oblasti příjmu signálu mohla signál rozpoznat a v jeho smyslu správně na signál reagovat. Akustické výstražné signály musí mít přednost co do rozpoznatelnosti mezi všemi ostatními akustickými signály. Akustický nouzový evakuační signál musí mít přednost co do rozpoznatelnosti před všemi akustickými varovnými signály. V pravidelných intervalech a vždy, když je zaváděn nový signál (ať už varovný či nikoliv) nebo hluk, je nutné věnovat péči přezkoumání účinnosti akustického výstražného signálu." Dále jsou normalizovány podrobnější požadavky na rozpoznatelnost a slyšitelnost, zkušební metody, výpočty, zásady návrhů těchto signálů apod. Informativní příloha B obsahuje příklady varovných signálů s grafy jejich oktávových analýz. ČSN EN 457 (83 3291) byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN EN 457 (833291)
Katalogové číslo 16698
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963166988
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 7731 (833591)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)