ČSN 27 0147 (270147) Zrušená norma

Zdvihací zařízení. Zvedací popruhy z chemických vláken. Bezpečnostně technické požadavky a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 3.6, 4.2.1 až 4.2.4, 6.1.1 až 6.4.4, kap. 9 a Příloha A.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na základě jeho požadavku. Tato norma určuje základní vlastnosti plochých zvedacích popruhů vyrobených z chemických nití (polyamidových, polyesterových a polypropylenových), používaných pro zvedání nebo manipulaci s břemeny a určuje zkoušky a postupy pro jejich ověřování. Navíc uvádí metodu výroby, identifikování a označování těchto zvedacích popruhů jakož i možnost prokázání jejich vlastností. Tato norma také dává důležité praktické rady ohledně používání, udržování a prohlížení zvedacích popruhů (viz informativní přílohy B a C). Za pozornost stojí tyto definice, použité (jen) pro účely této normy: Čl.2.1 Popruh: Plochý pás tkaný, pletený nebo skládaný z chemických multifilních nití, používaný pro výrobu zvedacích popruhů, označovaný šířkou popruhu b a tloušťkou popruhu s1 (obrázek 1 a 2, který obsahuje jen schematický náčrt řezu popruhem); povrch může být pokryt vhodnou ochranou. Čl.2.15.2 Přípustné zatížení (MFU): Maximální statická síla F, kterou smí zvedací popruh přenášet při způsobu zavěšování "přímý závěs"; udává se v daN. pevnost popruhu MFU = --------------------------------- koeficient bezpečnosti popruhu Čl.2.15.3 Koeficient bezpečnosti: Podíl pevnosti k přípustnému zatížení; tato norma udává pouze minimální koeficient bezpečnosti 6 pro popruh; vzhledem ke svému značně trvanlivějšímu charakteru mohou mít závěsné prvky jiný koeficient bezpečnosti (viz 3.6, kde se uvádí, že maximální hodnota součinitele bezpečnosti se udává 6 pro popruhy a 4 pro závěsné prvky). Čl.2.15.4 Mezní pracovní zatížení - nosnost WLL: maximální hmotnost v kilogramech nebo tunách, kterou se smí zvedací popruh zatížit při způsobu zavěšování "přímý závěs" (viz obr. 11); tato hmotnost v kilogramech odpovídá MFU v daN x 1,02. Čl.2.15.6: Maximální bezpečné pracovní zatížení (maximální SWL): (za normálních podmínek používání, tj. bez přihlédnutí k extrémním podmínkám nastávajícím např. vlivem extrémního tepla, oděru, chemických činidel) - podle způsobu zavěšení nejvyšší přípustné zatížení zvedacího popruhu nebo popruhového souboru; je to součin mezního pracovního zatížení WLL a koeficientu vázání LA; udává se v kilogramech nebo v tunách SWL = WLL x LA (= koeficient vázání). Kromě toho jsou normalizovány zejména základní požadavky (kap. 3), typy a značení zvedacích popruhů (kap. 4), zkoušení a osvědčení o zkoušce (kap. 6 a 8), návod k používání (kap. 9) a další. Za pozornost stojí normativní příloha A, kde jsou v tab. A.1, uvedena maximální bezpečná pracovní zatížení zvedacích popruhů a informativní příloha B, která uvádí praktické rady pro používání a udržování zvedacích popruhů. Zezávazněné články se týkají součinitele bezpečnosti (čl.3.6), barvy štítku, údajů na něm, připevnění štítku a značení závěsných prvků (čl.4.2.1 až 4.2.4), dále typových zkoušek (čl.6.1), zkoušek pevnosti (čl. 6.2), kontroly provedení (čl.6.3) a zkoušení závěsných prvků (čl.6.4) a konečně návodu k používání (kap.9.) Za pozornost stojí také zezávazněný čl.6.2.7, který zní: "Během zkoušky, popsané v čl.6.2.4 se v popruhu pod napětím kumuluje značná energie. Jestliže se popruh přetrhne, tato energie se náhle uvolní. Měla by být provedena bezpečnostní opatření zamezující případnému úrazu obsluhy, zejména hrozí-li prasknutí závěsného prvku." ČSN 27 0147 byla vydána v září 1994.

Označení ČSN 27 0147 (270147)
Katalogové číslo 16621
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963166216
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN 1492-1 (270147)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 01 47
  • ČSN 270147
  • ČSN 27 01 47 : 1994
  • ČSN 270147:1994
  • ČSN 27 0147:1994