ČSN 27 7015 (277015) Zrušená norma

Stroje pro povrchové dobývání. Technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, konstruování a výrobu všech velikostí kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a kolesových nakládačů typu KN (kolesový nakládač, u něhož nabíracím zařízením je koleso a nosná konstrukce je v koncepci kolesového rýpadla) (dále jen "stroje") bez ohledu na to, zda jsou určené pro povrchovou těžbu hornin nebo pro zemní práce, práce na skládkách apod. V čl.2.3 norma uvádí doslova: "Definice základních pojmů z oblasti hygienických požadavků podle zvláštního předpisu." Kromě toho dále definuje: Čl.2.9 Kabina obsluhy: Trvalé pracovní místo obsluhy k řízení a ovládání stroje; jedná se o kabinu řidiče a kabinu klapkaře. Čl.2.10 Přechodné stanoviště obsluhy: Přechodné pracovní místo na stroji sloužící obsluze, zejména hlídačům dopravní linky, přesypů apod., k přechodnému úkrytu před nepohodou. V kap. 3 - technická a provozní dokumentace, je v čl.3.1.1 uvedeno: Technická dokumentace má obsahovat zejména: (vyjímáme:) - "protokol o hladinách hlučnosti stroje (u prototypů po úspěšném ukončení ověřovacího provozu)." Dále se v čl.4.1.7 uvádí: "Stroje musí vyhovovat obecným bezpečnostním požadavkům podle ČSN 83 2002 a ČSN 83 2003." Zvlášť podrobná jsou ustanovení čl.4.11 Nouzové a bezpečnostní vypínání a blokovací vypínače, dále čl.4.12 Ochrana proti mechanickému úrazu, čl.4.26 Zábradlí madla a držadla a konečně 4.28 Kabiny obsluh. Zde pak v čl.4.28.1 se stanoví, že kabina musí obsluhu chránit před povětrnostními vlivy a snižovat účinky škodlivin (hluk, prach, vibrace apod.), musí být tepelně a hlukově izolována nehořlavým materiálem, který nemá mít při eventuálním požáru vedlejší škodlivé účinky (odkapávání, vznik otravných plynů). Dále pak, v čl.4.28.2 se uvádí: Kabina musí být vybavena sedadlem pro obsluhu a musí být dostatečně prostorná, aby dovolovala obsluze bezpečné ovládání stroje při práci i při zácviku nového pracovníka. Podle daných prostorových možností se doporučuje v kabině řidiče umístit pomocné sedátko (sklápěcí, zasouvací apod.). U kabin se stálou obsluhou při provozu je nutno zajistit vodorovnou polohu podlahy. Posléze v čl.4.28.3 se stanovuje: Světlá výška kabiny musí být nejméně 2,1 m; v místech, kde se nepohybuje obsluha může být snížena až na 1,9 m (např. umístěním svítidla). Vnitřní rozměry kabiny určené pro práci vsedě se volí podle ČSN EN 23411. Konečně v čl.4.28.10 se uvádí: Další požadavky na provedení a vybavení kabin stanovuje ČSN 83 2046; z hlediska mikroklimatických podmínek musí kabina vyhovovat zvláštním předpisům (Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR hlavního hygienika ČSR č 66/1985 sb. Hyg. předp.; výnos ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hyg. předp.). V dalším čl.4.29 - Sedadlo obsluhy, se uvádí: "Konstrukce a umístění sedadla musí vyhovovat všeobecným požadavkům ČSN 83 2088, rozměry musí být v souladu s požadavky zvláštních předpisů." Dále - opět velmi podrobně - se stanoví v čl.4.30 požadavky na ovládače a sdělovače. Z nich vyjímáme čl.4.30.8 Síly na ovládačích a přípustné dotykové teploty ovládačů jsou stanoveny zvláštním předpisem, všeobecné požadavky na ruční a nožní ovládače jsou stanoveny ČSN 83 2042. Čl.4.31 stanoví požadavky na hluk a vibrace, a to takto: Pro stanovení přípustných hodnot hluku a vibrací v kabinách obsluh platí zvláštní předpisy. Pro výpočet dovolených hodnot hladiny hluku v kabině řidiče kolesového rýpadla se vyžaduje korekce na druh činnosti podle skupiny IV, tj. - 15 dB nebo - 10 dB. Čl.4.41 obsahuje požadavky na požární ochranu a prostředky první pomoci s tím, že čl.4.41.2 přímo stanoví, že na stroji musí být vyhrazena místa pro uložení prostředků první pomoci. Tato místa musí být snadno přístupná a vhodně označená a musí uložené věci chránit před nepříznivými účinky vlhka, tepla a slunečního záření. Konečně čl.4.44 se týká ochrany životního prostředí, a stanoví, že stroje musí být konstruovány a vybaveny tak, aby splňovaly podmínky ochrany životního prostředí. ČSN 27 7015 byla vydána v červnu 1994. Nahradila ON 27 7015 z 20.11.1979, ON 27 7017 z 20.12.1982 a ON 27 7018 z 2.12.1983.

Označení ČSN 27 7015 (277015)
Katalogové číslo 16323
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963163239
Norma byla zrušena k 1. 10. 1998
a nahrazena ČSN 27 7015 (277015)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 70 15
  • ČSN 277015
  • ČSN 27 70 15 : 1994
  • ČSN 277015:1994
  • ČSN 27 7015:1994