ČSN EN 414 (833003) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 414:1992. Národní předmluva: Doporučuje se používat normu i při tvorbě českých norem s bezpečnostní tématikou, neobsahující překlad evropské normy. Mezinárodní předmluva: Je to jedna z řady norem vyžádaných CEN/BT v závazném programu od Evropské komise na podporu "Směrnice pro stroje" (Direktiva 89/392/EHS). Tato norma je norma typu A (viz čl. 3.1) a je určena pro použití v technických komisích tvořících normy typu B a C. (viz 3.2 a 3.3) Úvod: CEN/CENELEC zahájila program prací, aby vytvořila soubor strojírenských bezpečnostních norem jako součást evropského procesu harmonizace. Bylo nezbytné navrhnout pravidla pro přípravu, navrhování a předkládání těchto bezpečnostních norem jakožto dodatek pravidel PNE, která poskytují všeobecné zásady a požadavky pro všechny evropské normy. Tato norma využívá zásady a termíny stanovené v normě EN 292 (dosud zavedena pouze ČSN EN 292-1, nikoliv EN 292-2) a odkazuje na ně. Kromě toho tam, kde to bylo možné, byla vzata v úvahu Směrnice ISO/IEC 51. Je potřeba, aby tato EN 414 byla revidována v co nejkratším čase, aby mohly být vzaty v úvahu všechny příslušné normy a legislativa. Předmět normy: Norma stanovuje pravidla pro navrhování a předkládání evropských bezpečnostních norem pro strojírenství, s cílem dosažení souladu při přípravě různých norem. Dále stanoví požadavky, které doplňují pravidla PNE, jestliže je to nutné kvůli speciálním požadavkům strojírenských bezpečnostních norem. Neopakuje text pravidel PNE, pokud je nezměněn. (V normě je zřejmě překlep, protože se uvádí nezaměněn.) Tato norma se používá především pro navrhování norem typu C. Může se také použít pro normy typu B, ale předpokládaný různorodý obsah těchto norem brání všeobecně aplikaci. Pokud jsou požadavky výslovně použity pro normy typu B, je to vyznačeno. Pravidla PNE a norma EN 292 musí být použity spolu s touto normou, jestliže se připravuje nová bezpečnostní norma, nebo při revizi existující bezpečnostní normy. Bezpečnostní normy jsou rozděleny do tří hlavních kategorií: 3.1 Normy typu A (základní bezpečnostní normy), určují základní pojmy, zásady pro projektování a obecná hlediska, která mohou být aplikovatelná na všechny stroje.3.2 Normy typu B (skupina bezpečnostních norem) zabývající se jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro větší počet strojů: Při tom normy typu B1 se zabývají jednotlivými hledisky (např. bezpečné vzdálenosti, teploty povrchu, hluk apod.), zatímco normy typu B2 se zabývají příslušnými bezpečnostními zařízeními (např. dvouruční ovládače, blokovací zařízení, tlakově citlivá zařízení, kryty).3.3 Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje) určují detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. ČSN EN 414 obsahuje všeobecné zásady, pokyny pro zpracování návrhu (v tom i předběžnou identifikaci rizik podle klíče v normativní příloze A k ČSN EN 414) a strukturu (osnovu) bezpečnostní normy. Uvádí se, že bezpečnostní norma musí mít tyto kapitoly: "Předmluva", "Úvod", "Předmět normy", "Odkaz na normy", "Definice - Terminologie - Značky a zkratky", "Seznam rizik", " Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření", "Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření" a "Informace pro používání". Dále se uvádí, že norma může mít normativní i informační přílohy. I když je tato poslední kapitola normy poměrně velmi podrobná, odkazuje v mnoha bodech jak na z části dosud nezavedenou EN 292, tak (především) na pravidla PNE i na nutnost spolupráce s některými pracovními skupinami CEN (zejména CEN/TC 114/WG3 "Terminologie" a dalšími). Z hlediska systematiky předpisů v ČR je závažné to, že v seznamech rizik (citovaná příloha A), jsou i jednoznačně zdravotní (hygienická) rizika, a to zejména hluk, vibrace, ionizující a vysokofrekvenční elektromagnetické záření, lasery apod. Nicméně pro podmínky ČR je jistým handicapem jak špatná dostupnost normalizačních pravidel PNE, tak skutečnost, že transpozice Direktivy 89/392/EHS do právního řádu ČR, nebude zřejmě provedena v krátké době. ČSN EN 414 (83 3003) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN EN 414 (833003)
Katalogové číslo 15061
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963150611
Norma byla zrušena k 1. 2. 2001
a nahrazena ČSN EN 414 (833003)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)