Třída 0120 - Nanotechnologie

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - duben 2017

Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (012003) - únor 2021

Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (012003) - únor 2021

Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - červen 2011

Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

295 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - červen 2021 nové vydání

Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003) - říjen 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - listopad 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - listopad 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - červen 2021 nové vydání

Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004) - srpen 2016

Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - leden 2014

Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006) - leden 2015

Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16937 (012007) - listopad 2016

Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17010 (012007) - červen 2017

Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 17273 (012008) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17274 (012009) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI ISO/TR 11360 (012010) - červen 2011

Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27687 (012011) - březen 2011

Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska

230 Kč

ČSN EN ISO 10808 (012013) - červen 2011

Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci

230 Kč

ČSN EN ISO 10801 (012014) - červen 2011

Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody

340 Kč

ČSN EN ISO 29701 (012015) - květen 2011

Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19590 (012017) - září 2019

Nanotechnologie - Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17275 (012017) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17276 (012018) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12025 (012030) - listopad 2015

Nanomateriály - Kvantifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17200 (012040) - březen 2021

Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62607-3-1 (012050) - leden 2015

Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16981 (012070) - květen 2017

Fotokatalýza - Terminologický slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16980-1 (012071) - červen 2017

Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16845-1 (012072) - září 2017

Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16846-1 (012073) - září 2017

Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17120 (012074) - srpen 2019

Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč