ICS 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta

ČSN EN ISO 10426-1 (451394) - květen 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10426-2 (451394) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - duben 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10426-4 (451394) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10426-5 (451394) - březen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10426-6 (451394) - leden 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12878 (671301) - září 2014 aktuální vydání

Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 72 1206 (721206) - červen 1972

Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.74t, Zb 7.76

262 Kč

ČSN EN 13639 (721221) - květen 2018 aktuální vydání

Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci

340 Kč

ČSN EN 196-1 (722100) - říjen 2016 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

350 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - září 2017 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

350 Kč

ČSN EN 196-11 (722100) - červen 2019

Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

230 Kč

ČSN EN 196-2 (722100) - listopad 2013 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

570 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - září 2017 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

230 Kč

ČSN EN 196-5 (722100) - červenec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

190 Kč

ČSN EN 196-6 (722100) - červen 2019 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

230 Kč

ČSN EN 196-7 (722100) - květen 2008 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

230 Kč

ČSN EN 196-8 (722100) - srpen 2010 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

230 Kč

ČSN EN 196-9 (722100) - srpen 2010 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

230 Kč

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100) - květen 2008

Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek

340 Kč

ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101) - duben 2012 aktuální vydání

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

350 Kč

ČSN EN 197-2 (722101) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

230 Kč

ČSN EN 413-1 (722102) - září 2011 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - září 2017 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 14647 (722103) - květen 2006

Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

360 Kč

TNI CEN/TR 14245 (722105) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

350 Kč

ČSN EN 14216 ed. 2 (722107) - leden 2016 aktuální vydání

Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem

340 Kč

ČSN 72 2113 (722113) - prosinec 1987

Stanovení měrné hmotnosti cementu

125 Kč

TNI CEN/TR 16142 (722114) - říjen 2011

Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí

440 Kč

TNI CEN/TR 15697 (722115) - květen 2009

Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav

340 Kč

ČSN EN 15743 +A1 (722120) - září 2015 aktuální vydání

Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 16908 (722190) - listopad 2017 aktuální vydání

Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804

340 Kč

ČSN EN 459-1 ed. 3 (722201) - říjen 2015

Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

440 Kč

ČSN EN 459-2 (722201) - březen 2011 aktuální vydání

Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 459-3 (722201) - říjen 2015 aktuální vydání

Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN 72 2301 (722301) - listopad 1978

Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81, Z2 9.03t, Z3 4.09t

294 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - duben 2015 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN 480-11 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu

340 Kč

ČSN EN 480-12 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách

190 Kč

ČSN EN 480-13 (722325) - srpen 2016 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty

125 Kč

ČSN EN 480-2 (722325) - leden 2007 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí

190 Kč

ČSN EN 480-4 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu

125 Kč

ČSN EN 480-5 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce

125 Kč

ČSN EN 480-6 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza

125 Kč

ČSN EN 934-3 +A1 (722326) - březen 2013 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč

ČSN EN 934-5 (722326) - listopad 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč

ČSN EN 934-6 (722326) - září 2019 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 1015-1 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-10 (722400) - červen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

190 Kč

ČSN EN 1015-12 (722400) - únor 2017 aktuální vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

190 Kč

ČSN EN 1015-17 (722400) - leden 2001

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

255 Kč

ČSN EN 1015-18 (722400) - červen 2003

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

190 Kč

ČSN EN 1015-19 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

255 Kč

ČSN EN 1015-2 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-21 (722400) - červen 2003

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

190 Kč

ČSN EN 1015-3 (722400) - březen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, A2 12.07t

320 Kč

ČSN EN 1015-4 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

190 Kč

ČSN EN 1015-6 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-7 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

190 Kč

ČSN EN 1015-9 (722400) - červen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

340 Kč

ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

340 Kč

ČSN EN 15824 ed. 2 (722402) - březen 2018 aktuální vydání

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

230 Kč

ČSN 72 2410 (722410) - červen 2006

Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)

190 Kč

ČSN 72 2452 (722452) - listopad 1968

Zkouška mrazuvzdornosti malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.05t

97 Kč

ČSN EN 12004-1 (722469) - září 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - červenec 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12808-1 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic

190 Kč

ČSN EN 12808-2 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti

190 Kč

ČSN EN 12808-3 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

190 Kč

ČSN EN 12808-4 (722470) - leden 2010 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

210 Kč

ČSN EN 12808-5 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti

125 Kč

ČSN EN 13888 (722471) - září 2009 aktuální vydání

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování

230 Kč

ČSN EN 13318 (722480) - červenec 2001

Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice

340 Kč

ČSN EN 13813 (722481) - listopad 2003 aktuální vydání

Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13892-1 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 13892-2 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN EN 13892-3 (722482) - květen 2015 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

210 Kč

ČSN EN 13892-4 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA

190 Kč

ČSN EN 13892-5 (722482) - leden 2004

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením

190 Kč

ČSN EN 13892-6 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu

125 Kč

ČSN EN 13892-7 (722482) - leden 2004

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením

190 Kč

ČSN EN 13892-8 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti

125 Kč

ČSN EN 13892-9 (722482) - červen 2019 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost

230 Kč

ČSN EN 13454-1 (722485) - únor 2005

Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486) - duben 2009 aktuální vydání

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13279-2 (722486) - červenec 2014 aktuální vydání

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13282-2 (722488) - říjen 2015

Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

350 Kč

ČSN EN 14190 ed. 2 (722491) - prosinec 2014 aktuální vydání

Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14496 ed. 2 (722492) - březen 2018 aktuální vydání

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13963 ed. 2 (722495) - prosinec 2014 aktuální vydání

Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13815 (722498) - květen 2007

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 15319 (722499) - únor 2008

Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny

440 Kč

ČSN EN 15318 (723608) - květen 2008

Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic

340 Kč

ČSN EN 13950 ed. 2 (723609) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12859 (723610) - srpen 2011 aktuální vydání

Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 520 +A1 (723611) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 14195 ed. 2 (723612) - červen 2015 aktuální vydání

Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 13915 ed. 2 (723613) - březen 2018 aktuální vydání

Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13658-1 (723614) - leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání

440 Kč

ČSN EN 13658-2 (723614) - leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání

440 Kč

ČSN EN 14246 (723615) - listopad 2006

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t

370 Kč

ČSN EN 14566 +A1 (723616) - únor 2010 aktuální vydání

Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 15283-1 +A1 (723617) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

350 Kč

ČSN EN 15283-2 +A1 (723617) - únor 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky

350 Kč

ČSN EN 14353 (723618) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 14209 ed. 2 (723619) - březen 2018 aktuální vydání

Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12192-1 (732122) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí

190 Kč

ČSN EN 12617-3 (732128) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva

190 Kč

ČSN EN 12617-4 (732128) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání

230 Kč

ČSN EN 13395-1 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt

190 Kč

ČSN EN 13395-2 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt

190 Kč

ČSN EN 13395-4 (732133) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy

190 Kč

ČSN EN 14117 (732148) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení viskozity cementových injektážních výrobků

125 Kč

ČSN EN 13914-1 (733710) - září 2016 aktuální vydání

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

ČSN EN 13914-2 (733710) - září 2016 aktuální vydání

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky

350 Kč

ČSN 73 3714 (733714) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů

230 Kč

ČSN 73 3715 (733715) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů

350 Kč

ČSN EN 14944-3 (757334) - červenec 2008

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků

440 Kč

ČSN EN 16572 (961522) - říjen 2017 aktuální vydání

Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech

440 Kč