ICS 81.080 - Žáruvzdorné materiály

ČSN 72 1300 (721300) - duben 1992

Pálené žárovzdorné jílové suroviny. Základní technické požadavky

65 Kč

ČSN ISO 836 (726000) - červen 2020

Terminologie žárovzdorných materiálů

440 Kč

ČSN EN ISO 1927-1 (726001) - duben 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-2 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-3 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-4 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů

190 Kč

ČSN EN ISO 1927-5 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-6 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-7 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 7: Zkoušení prefabrikátů

340 Kč

ČSN EN ISO 1927-8 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností

190 Kč

ČSN EN ISO 20182 (726002) - září 2008

Příprava vzorků ze žárovzdorných výrobků - Příprava vzorků ze žárovzdorných nástřikových směsí pneumatickou torkretovací pistolí

190 Kč

ČSN 72 6006 (726006) - únor 1975

Žiaruvzdorné stavivá. Ukladanie, skladovanie, balenie a doprava zásaditých výrobkov

125 Kč

ČSN ISO 5022 (726008) - únor 1992

Žárovzdorné výrobky tvarové. Odběr vzorků a přejímací zkoušky

350 Kč

ČSN 72 6009 (726009) - srpen 1988

Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování a přeprava

190 Kč

ČSN ISO 8656 (726010) - březen 1994

Žárovzdorné výrobky. Odběr vzorků surovin a netvarových výrobků. Systém vzorkování

230 Kč

ČSN ISO 10080 (726011) - prosinec 1993

Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin

65 Kč

ČSN EN ISO 10081-1 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 1: Hlinitokřemičité výrobky

125 Kč

ČSN EN ISO 10081-2 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku

125 Kč

ČSN EN ISO 10081-3 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku

190 Kč

ČSN EN ISO 10081-4 (726014) - květen 2015

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky

230 Kč

ČSN EN 993-1 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti

230 Kč

ČSN EN 993-10 (726020) - květen 2021 nové vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru

230 Kč

ČSN EN 993-11 (726020) - květen 2008

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

190 Kč

ČSN EN 993-12 (726020) - květen 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 12: Stanovení žárovzdornosti

190 Kč

ČSN EN 993-13 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace

190 Kč

ČSN EN 993-15 (726020) - prosinec 2005 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)

230 Kč

ČSN EN 993-16 (726020) - listopad 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové

125 Kč

ČSN EN 993-17 (726020) - říjen 1999

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou

230 Kč

ČSN EN 993-18 (726020) - srpen 2003

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní vakuovou metodou

190 Kč

ČSN EN 993-19 (726020) - prosinec 2004

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou

230 Kč

ČSN EN 993-2 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

190 Kč

ČSN EN 993-3 (726020) - září 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík

340 Kč

ČSN EN 993-4 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny

190 Kč

ČSN EN 993-5 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena

190 Kč

ČSN EN 993-6 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí

230 Kč

ČSN EN 993-7 (726020) - červenec 1999

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty

190 Kč

ČSN EN 993-9 (726020) - září 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 9: Stanovení tečení v tlaku

230 Kč

ČSN EN ISO 12676 (726021) - červenec 2004 aktuální vydání

Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu uhelnatému

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15418 (726022) - únor 2007

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky hutné - Směrnice pro stanovení koroze žárovzdorných výrobků působením tavenin

340 Kč

ČSN EN ISO 12678-1 (726029) - srpen 2002

Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich shoda s výkresy

190 Kč

ČSN ISO 12678 (726029) - srpen 2002

Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 2: Poškození rohů a hran a jiné povrchové vady

230 Kč

ČSN 72 6031 (726031) - listopad 1982

Žiaruvzdorné materiály. Metóda stanovenia dĺžkovej teplotnej roztažnosti

125 Kč

ČSN 72 6032 (726032) - březen 1986

Netvarové žárovzdorné materiály. Stanovení zpracovatelnosti plastických žárovzdorných směsí

125 Kč

ČSN 72 6033 (726033) - březen 1986

Netvarované žárovzdorné materiály. Příprava zkušebních vzorků z plastických žárovzdorných směsí

125 Kč

ČSN EN ISO 1893 (726036) - únor 2009

Žárovzdorné výrobky - Stanovení únosnosti v žáru - Diferenční metoda při stoupající teplotě

230 Kč

ČSN EN ISO 12680-1 (726040) - listopad 2007

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky - Část 1: Stanovení dynamického Youngova modulu (MOE) z vibrace vybuzené úderem

230 Kč

ČSN EN ISO 16282 (726041) - leden 2009

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Stanovení otěruvzdornosti při pokojové teplotě

230 Kč

ČSN EN ISO 8894-1 (726047) - leden 2011

Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti - Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem)

340 Kč

ČSN EN ISO 12677 (726067) - květen 2012 aktuální vydání

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly

590 Kč

ČSN EN ISO 14719 (726068) - červen 2012

Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla a glazur - Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s 1,10-fenantrolinem

230 Kč

ČSN EN ISO 26845 (726069) - říjen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných materiálů - Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou absorpční spektrometrií (AAS) a atomovou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč

ČSN EN ISO 20565-1 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

340 Kč

ČSN EN ISO 20565-2 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

340 Kč

ČSN EN ISO 20565-3 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč

ČSN EN ISO 21587-1 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

230 Kč

ČSN EN ISO 21587-2 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč

ČSN EN ISO 21587-3 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie

340 Kč

ČSN EN ISO 21079-1 (726072) - listopad 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO₂ od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie a rozklad

230 Kč

ČSN EN ISO 21079-2 (726072) - říjen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč

ČSN EN ISO 21079-3 (726072) - listopad 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO₂ od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Plamenová atomová absorpční spektrofotometrie (FAAS) a atomová emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP - AES)

230 Kč

ČSN EN 14945 (726073) - květen 2006

Žárovzdorné materiály a výrobky - Spektrofotometrické stanovení obsahu šestimocného chrómu v žárovzdorných výrobcích chromitých, před a po použití

125 Kč

ČSN EN 12698-1 (726074) - prosinec 2007

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody

350 Kč

ČSN EN 12698-2 (726074) - prosinec 2007

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody

230 Kč

ČSN EN ISO 21068-1 (726076) - duben 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 1: Základní informace a příprava vzorku

190 Kč

ČSN EN ISO 21068-2 (726076) - duben 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 2: Stanovení ztráty žíháním, obsahu celkového uhlíku, volného uhlíku a karbidu křemíku, celkového a volného oxidu křemičitého a celkového a volného křemíku

440 Kč

ČSN EN ISO 21068-3 (726076) - duben 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek

440 Kč

ČSN EN 1094-1 (726080) - leden 2009 aktuální vydání

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků

230 Kč

ČSN EN 1094-2 (726080) - červenec 1999

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků

190 Kč

ČSN EN 1094-4 (726080) - prosinec 1996

Žárovzdorné výrobky izolační. Část 4: Stanovení objemové hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků

125 Kč

ČSN EN 1094-6 (726080) - červenec 1999

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků

190 Kč

ČSN EN ISO 8895 (726081) - prosinec 2006

Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Stanovení pevnosti v tlaku při pokojové teplotě

125 Kč

ČSN 72 6100 (726100) - říjen 1990

Žáruvzdorné malty, tmely a nátěry. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 6101 (726101) - únor 1989

Šamotové, dinasové a tuhové výrobky tvarové. Označování a značení

125 Kč

ČSN 72 6102 (726102) - říjen 1990

Žárovzdorné plastické a dusací směsi. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 6106 (726106) - srpen 1990

Šamoty všeobecného použití. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 6112 (726112) - leden 1993

Vysocehlinité žáruvzdorné tvarové výrobky. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 6122 (726122) - září 1992

Žiaruvzdorné materiály. Zásadité zrnité hmoty. Akosť

65 Kč

ČSN ISO 5019-1 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 1: Pravoúhlé tvarovky

65 Kč

ČSN ISO 5019-2 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné výrobky. Rozměry. Část 2: Klíny

65 Kč

ČSN ISO 5019-3 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 3: Pravoúhlé tvarovky pro mřížoví rekuperátorů

65 Kč

ČSN ISO 5019-4 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 4: Tvarovky pro klenby elektrických obloukových pecí

125 Kč

ČSN ISO 5019-5 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 5: Záklenky

65 Kč

ČSN ISO 5019-6 (726200) - červenec 2015 aktuální vydání

Žárovzdorné tvarovky - Rozměry - Část 6: Zásadité tvarovky pro vyzdívky ocelářských kyslíkových konvertorů

190 Kč

ČSN ISO 5417 (726201) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky pro vyzdívání rotačních pecí. Rozměry

125 Kč

ČSN ISO 9205 (726202) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky pro vyzdívání rotačních pecí. Žárovzdorné značení lícní plochy

125 Kč

ČSN 72 6503 (726503) - duben 1977

Žiaruvzdorné stavivá. Zásadité stavivá. Spoločné ustanovenia

65 Kč