ICS 77.040.30 - Chemická analýza kovů

ČSN 03 8137 (038137) - listopad 1989

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení

230 Kč

ČSN 42 0003 (420003) - červenec 1973

Metalografie oceli. Názvosloví

230 Kč

ČSN 42 0460 (420460) - červen 1983

Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování

125 Kč

ČSN 42 0462 (420462) - leden 1983

Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 1.14t

622 Kč

ČSN 42 0463 (420463) - prosinec 1984

Ocel. Stanovení velikosti austenického zrna na lomu

125 Kč

ČSN EN ISO 2624 (420465) - březen 1999

Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna

230 Kč

ČSN 42 0466 (420466) - leden 1996

Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi

230 Kč

ČSN 42 0469 (420469) - září 1978

Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.81, Zb 2.88t

415 Kč

ČSN EN ISO 196 (420488) - březen 1999

Měď a slitiny mědi pro tváření - Určování zbytkových napětí - Zkouška dusičnanem rtuťným

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.02t

145 Kč

ČSN 42 0491 (420491) - září 1978

Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury

230 Kč

ČSN EN ISO 14284 (420504) - červen 2003

Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 10355 (420507) - květen 2014

Chemické rozbory železných materiálů - Rozbor nelegované a nízkolegované oceli pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou - Stanovení Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo a Sn (Běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15350 (420508) - leden 2011

Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry - Metoda absorpce infračerveného záření po spálení v indukční peci (běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - květen 2004

Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem)

230 Kč

ČSN EN 10071 (420511) - srpen 2013 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení obsahu manganu v oceli a železe - Elektrometrická titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 4829-2 (420512) - říjen 2016

Oceli - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrické stanovení ve formě redukovaného křemičitano-molybdenového komplexu - Část 2: Obsah křemíku v rozmezí od 0,01 % do 0,05 %

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10184 (420513) - srpen 2006 aktuální vydání

Chemický rozbor železných materiálů - Stanovení fosforu v nelegovaných ocelích a železech - Spektrofotometrická metoda molybdenovou modří

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10714 (420513) - květen 2003

Oceli a železo - Stanovení obsahu fosforu - Fosfovanadomolybdenová spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10315 (420514) - únor 2007

Standardní metoda pro rozbor vysocelegovaných ocelí rentgenovou fluorescenční spektroskopií (RFA) srovnávací metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10136 (420516) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel a litina - Stanovení obsahu niklu - Metoda plamenové atomové absorpční spektometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10361 (420516) - červenec 2016

Legované oceli - Stanovení obsahu niklu - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4938 (420516) - září 2016

Ocel a železo - Stanovení obsahu niklu - Gravimetrická nebo titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10211 (420522) - duben 2015 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení titanu v oceli a železe - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15351 (420525) - leden 2011

Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Teplotněvodivostní metoda po roztavení v inertním plynu (Běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10200 (420526) - srpen 2013 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení boru v oceli - Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13900 (420526) - květen 2003

Oceli a železo - Stanovení obsahu boru - Spektrofotometrická metoda kurkuminem po destilaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10351 (420527) - prosinec 2011

Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 10177 (420535) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli - Stanovení obsahu vápníku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10181 (420536) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10720 (420539) - listopad 2007

Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Tepelná konduktometrická metoda po roztavení v proudu inertního plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10276-1 (420540) - listopad 2001 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 1: Odběr a příprava vzorků ocelí pro stanovení kyslíku

190 Kč

ČSN EN 10276-2 (420540) - září 2004 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po nataveni v inertním plynu

190 Kč

ČSN EN ISO 4934 (420541) - leden 2005

Ocel a litina - Stanovení obsahu síry - Vážková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15079 (420623) - prosinec 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Analýza optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (S-OES)

230 Kč

ČSN EN 15690-2 (420623) - září 2009

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15703-2 (420623) - červenec 2015

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15915 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu stříbra - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15916-2 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 2: Střední obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14940-1 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 1: Titrační metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15703-1 (420623) - únor 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12441-1 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.05t

255 Kč

ČSN EN 12441-10 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

340 Kč

ČSN EN 12441-2 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.03t, A2 4.05t

420 Kč

ČSN EN 12441-3 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 12441-4 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN EN 12441-5 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12441-6 (420630) - srpen 2003

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN 12441-7 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci

230 Kč

ČSN EN 12441-8 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 12441-9 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 3815-1 (420632) - leden 2006

Zinek a slitiny zinku - Část 1: Rozbor tuhých vzorků optickou emisní spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 3815-2 (420632) - leden 2006

Zinek a slitiny zinku - Část 2: Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou

190 Kč

ČSN EN 14361 (420671) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Odběr vzorků z roztaveného kovu

190 Kč

ČSN EN 14242 (420673) - únor 2005

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou

230 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - leden 2020 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením

340 Kč

ČSN EN 13615 (420681) - září 2002

Metody rozborů ingotů cínu - Stanovení obsahu doprovodných prvků v cínu třídy 99,90 % a 99,85 % atomovou spektrometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

250 Kč

ČSN EN 573-5 (421401) - únor 2008

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 5: Kodifikace normalizovaných tvářených výrobků

230 Kč

ČSN EN 12258-2 (421403) - červen 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 2: Chemický rozbor

350 Kč