ICS 13.080.10 - Chemické charakteristiky půd

ČSN EN 16502 (732415) - říjen 2014

Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12404 (836132) - únor 2016

Kvalita půdy - Návod pro výběr a použití screeningových metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10390 (836221) - červenec 2011 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení pH

190 Kč

ČSN EN ISO 14254 (836223) - listopad 2018 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11260 (836225) - listopad 2018

Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17380 (836350) - leden 2014

Kvalita půdy - Stanovení celkových kyanidů a snadno uvolnitelných kyanidů - Metoda kontinuální průtokové analýzy

230 Kč

ČSN EN ISO 10693 (836375) - květen 2015 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhličitanů - Odměrná metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 14238 (836442) - červen 2014

Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy

230 Kč

ČSN EN ISO 13196 (836644) - srpen 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 16703 (836701) - leden 2012

Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN ISO 11504 (836703) - červen 2018

Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16558-1 (836704) - září 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

465 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 (836704) - leden 2017

Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - červen 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 22155 (836706) - říjen 2016 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15009 (836708) - říjen 2016 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17184 (836709) - listopad 2014

Kvalita půdy - Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16177 (836800) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16188 (836801) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16182 (836802) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16189 (836803) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16183 (836804) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16190 (836806) - červenec 2019

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15192 (838022) - červenec 2007

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN 15309 (838046) - prosinec 2007

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence

440 Kč

ČSN EN 16173 (838116) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné

190 Kč

ČSN EN 16174 (838117) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15937 (838119) - srpen 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity

190 Kč

ČSN EN ISO 54321 (838127) - srpen 2021

Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16170 (838130) - září 2017 aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

340 Kč

ČSN EN 16171 (838131) - srpen 2017 aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

340 Kč

ČSN EN 16175-1 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16175-2 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16168 (838135) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování

190 Kč

ČSN EN 16169 (838136) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

190 Kč

ČSN EN 16166 (838150) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

230 Kč

ČSN EN 17322 (838153) - leden 2021

Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)

440 Kč

ČSN EN 16181 (838155) - listopad 2018

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

440 Kč