ICS 13.060.70 - Zkoušení biologických vlastností vody

ČSN EN 16493 (757012) - březen 2015

Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů

230 Kč

ČSN ISO 29201 (757014) - leden 2013

Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod

550 Kč

ČSN EN 14996 (757016) - leden 2007

Jakost vod - Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 17994 (757017) - srpen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami

340 Kč

ČSN P ISO/TS 20281 (757018) - červenec 2008

Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů

1 690 Kč

ČSN 75 7440 (757440) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN 16161 (757573) - leden 2013

Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod

340 Kč

ČSN EN 16698 (757700) - duben 2016

Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod

350 Kč

ČSN EN ISO 10870 (757703) - leden 2013

Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu

350 Kč

ČSN EN 17204 (757704) - říjen 2019

Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15910 (757705) - srpen 2014

Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami

440 Kč

ČSN EN 14011 (757706) - září 2003

Jakost vod - Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu

230 Kč

ČSN EN 13946 (757707) - září 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer

230 Kč

ČSN EN 14757 (757708) - prosinec 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty

340 Kč

ČSN EN ISO 16665 (757709) - červen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14962 (757710) - prosinec 2006

Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb

340 Kč

ČSN 75 7712 (757712) - únor 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu

230 Kč

ČSN 75 7717 (757717) - prosinec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic

340 Kč

ČSN EN 15204 (757718) - duben 2007

Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)

440 Kč

ČSN EN 15708 (757719) - květen 2010

Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách

340 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - březen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách

340 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - březen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer

230 Kč

ČSN EN 14614 (757723) - červenec 2005

Jakost vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek

230 Kč

ČSN EN 15460 (757724) - červen 2008

Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech

230 Kč

ČSN EN 16150 (757728) - listopad 2012

Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod

230 Kč

ČSN EN 16772 (757730) - říjen 2016

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8192 (757731) - září 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku

340 Kč

ČSN EN ISO 9509 (757732) - duben 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška toxicity pro hodnocení inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu

230 Kč

ČSN EN ISO 11348-1 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 11348-2 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 11348-3 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

465 Kč

ČSN EN 16695 (757736) - březen 2016

Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 8692 (757740) - srpen 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

340 Kč

ČSN EN ISO 10710 (757741) - září 2013

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10253 (757742) - červen 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI ISO/TR 11044 (757744) - leden 2011

Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas

350 Kč

ČSN EN ISO 20079 (757745) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) - Zkouška inhibice růstu okřehku

340 Kč

ČSN 75 7746 (757746) - prosinec 2008

Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy

230 Kč

ČSN EN ISO 20227 (757747) - březen 2018

Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6341 (757751) - květen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

340 Kč

ČSN ISO 10706 (757752) - prosinec 2001

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity látek pro Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)

340 Kč

ČSN ISO 20665 (757753) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia

340 Kč

ČSN ISO 14380 (757754) - srpen 2012

Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)

340 Kč

ČSN ISO 20666 (757757) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h

230 Kč

ČSN ISO 19827 (757758) - listopad 2016

Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus

230 Kč

ČSN ISO 10229 (757760) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení subchronické toxicity látek pro sladkovodní ryby - Metoda vyhodnocení účinků látek na růstovou rychlost pstruha duhového /Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)/

230 Kč

ČSN EN ISO 15088 (757762) - květen 2009

Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)

230 Kč

ČSN ISO 12890 (757763) - prosinec 2010

Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 16712 (757765) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení akutní toxicity mořských sedimentů nebo sedimentů estuárií pro obojživelníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9408 (757770) - červenec 2000

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

230 Kč

ČSN EN ISO 9439 (757771) - duben 2001

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

ČSN EN ISO 7827 (757775) - červenec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

230 Kč

ČSN EN ISO 10634 (757776) - říjen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 11733 (757777) - duben 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem

350 Kč

ČSN ISO 14593 (757780) - březen 2005

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

262 Kč

TNI CEN ISO/TR 15462 (757782) - duben 2013

Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti

340 Kč

ČSN EN 17211 (757786) - březen 2020

Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17218 (757787) - listopad 2019

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16503 (757789) - únor 2015

Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15972 (757790) - únor 2012

Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16859 (757791) - srpen 2017

Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 75 7837 (757837) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách

125 Kč

ČSN EN ISO 16266 (757850) - září 2008

Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů

230 Kč

ČSN EN ISO 19493 (757890) - prosinec 2007

Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč