ICS 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)

ČSN EN 13577 (731345) - říjen 2007

Chemické působení na beton - Stanovení obsahu agresivního oxidu uhličitého ve vodě

190 Kč

ČSN P ISO/TS 13530 (757010) - únor 2010

Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - září 2017 aktuální vydání

Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod

440 Kč

TNI 75 7021 (757021) - leden 2014

Kvalita vod - Metoda přídavků standardu

190 Kč

ČSN EN ISO 15587-1 (757310) - únor 2003

Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 1: Rozklad lučavkou

340 Kč

ČSN EN ISO 15587-2 (757310) - únor 2003

Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou

340 Kč

ČSN 75 7347 (757347) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN ISO 10523 (757365) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení pH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

262 Kč

ČSN EN ISO 9963-1 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3

190 Kč

ČSN EN ISO 9963-2 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)

190 Kč

ČSN 75 7372 (757372) - květen 2001

Jakost vod - Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK)

190 Kč

ČSN 75 7373 (757373) - květen 2001

Jakost vod - Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého

125 Kč

ČSN ISO 9964-1 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-2 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-3 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 15586 (757381) - srpen 2004

Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

340 Kč

ČSN 75 7385 (757385) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 11885 (757387) - září 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

340 Kč

ČSN EN ISO 17294-1 (757388) - červenec 2007

Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 1: Všeobecné směrnice

350 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - březen 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

350 Kč

ČSN ISO 15923-1 (757389) - červenec 2017

Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) - září 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

230 Kč

ČSN EN ISO 10304-4 (757391) - březen 2000

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 14911 (757392) - červenec 2000

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, a Ba2+ chromatografií iontů - Metoda pro vody a odpadní vody

340 Kč

ČSN ISO 10566 (757401) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

190 Kč

ČSN EN ISO 12020 (757402) - prosinec 2000

Jakost vod - Stanovení hliníku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 17378-2 (757403) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

340 Kč

ČSN ISO 9390 (757406) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H

125 Kč

ČSN EN ISO 15061 (757410) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda kapalinové chromatografie iontů

340 Kč

ČSN EN ISO 11206 (757411) - září 2013

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)

230 Kč

ČSN EN ISO 14403-1 (757413) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

230 Kč

ČSN EN ISO 14403-2 (757413) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

340 Kč

ČSN 75 7415 (757415) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická

230 Kč

ČSN EN ISO 5961 (757418) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

230 Kč

ČSN EN ISO 7393-2 (757419) - srpen 2018

Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

340 Kč

ČSN ISO 9297 (757420) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

125 Kč

ČSN EN ISO 15682 (757421) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

340 Kč

ČSN 75 7422 (757422) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách

230 Kč

ČSN EN ISO 18412 (757423) - duben 2007

Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Fotometrická metoda pro slabě znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 11083 (757424) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem

125 Kč

ČSN EN 1233 (757425) - listopad 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 23913 (757426) - leden 2010

Jakost vod - Stanovení chromu(VI) - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) s fotometrickou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 19340 (757427) - srpen 2018

Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC)

340 Kč

ČSN ISO 10359-1 (757430) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 10359-2 (757430) - březen 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

190 Kč

ČSN EN ISO 12846 (757439) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

230 Kč

ČSN 75 7440 (757440) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 17852 (757442) - srpen 2008

Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 6333 (757447) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN EN ISO 11732 (757454) - září 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN 75 7455 (757455) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách

230 Kč

ČSN ISO 17289 (757461) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem

230 Kč

ČSN EN ISO 5814 (757463) - květen 2013

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou

230 Kč

ČSN EN ISO 15681-1 (757464) - září 2005

Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

340 Kč

ČSN EN ISO 15681-2 (757464) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

340 Kč

ČSN EN ISO 6878 (757465) - únor 2005

Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

340 Kč

ČSN ISO 13358 (757474) - červen 2004

Jakost vod - Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů

190 Kč

ČSN ISO 10530 (757475) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modří

190 Kč

ČSN 75 7477 (757477) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

210 Kč

ČSN ISO 22743 (757478) - listopad 2010

Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

230 Kč

ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

340 Kč

ČSN 75 7481 (757481) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN EN ISO 16264 (757482) - říjen 2004

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 9377-2 (757507) - říjen 2001

Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

405 Kč

TNI 75 7507 (757507) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

190 Kč

ČSN ISO 11349 (757510) - srpen 2011

Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 8467 (757519) - únor 1997

Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.06t

222 Kč

ČSN EN ISO 5815-1 (757520) - duben 2020

Kvalita vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn) - Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny

340 Kč

ČSN ISO 15705 (757521) - září 2008

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách

340 Kč

TNI 75 7521 (757521) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách

190 Kč

ČSN ISO 6060 (757522) - prosinec 2008

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

242 Kč

ČSN EN 12260 (757524) - květen 2004

Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku

230 Kč

ČSN ISO 29441 (757526) - srpen 2011

Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 11905-1 (757527) - říjen 1999

Jakost vod - Stanovení dusíku - Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem

230 Kč

ČSN ISO 8165-1 (757529) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

190 Kč

ČSN EN ISO 9562 (757531) - květen 2005

Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.08t

372 Kč

TNI 75 7531 (757531) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů

190 Kč

ČSN ISO 16265 (757533) - listopad 2010

Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

262 Kč

ČSN EN 903 (757534) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)

190 Kč

ČSN ISO 7875-2 (757535) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek (PAL) Dragendorfovým činidlem

190 Kč

ČSN 75 7536 (757536) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL)

190 Kč

ČSN EN 14207 (757541) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení epichlorhydrinu

230 Kč

ČSN EN 12673 (757544) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 17495 (757546) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení vybraných nitrofenolů - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází

340 Kč

ČSN EN ISO 21253-1 (757549) - duben 2020

Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21253-2 (757549) - duben 2020

Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17993 (757555) - srpen 2004

Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina

340 Kč

ČSN ISO 28540 (757556) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

350 Kč

ČSN EN 16691 (757557) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN ISO 15680 (757558) - září 2004

Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí

350 Kč

ČSN ISO 11423-1 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie

230 Kč

ČSN ISO 11423-2 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 18857-1 (757568) - duben 2007

Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí

340 Kč

ČSN EN ISO 18857-2 (757568) - srpen 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci

340 Kč

ČSN ISO 20179 (757574) - srpen 2006

Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí

340 Kč

ČSN ISO 10260 (757575) - únor 1996

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

190 Kč

ČSN EN ISO 10695 (757576) - duben 2001

Jakost vod - Stanovení vybraných sloučenin s organicky vázaným dusíkem a fosforem - Metody plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 12918 (757578) - červenec 2000

Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem

340 Kč

ČSN ISO 27108 (757579) - březen 2013

Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

505 Kč

ČSN EN ISO 15913 (757581) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení vybraných fenoxyalifatických herbicidů, včetně bentazonu a hydroxybenzonitrilů, plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií po extrakci tuhou fází a derivatizaci

340 Kč

ČSN ISO 21458 (757582) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 22478 (757583) - listopad 2006

Jakost vod - Stanovení některých výbušnin a podobných sloučenin - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí

350 Kč

ČSN EN ISO 17353 (757585) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie

350 Kč

ČSN ISO 25101 (757586) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

340 Kč

ČSN EN ISO 18856 (757587) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

440 Kč

ČSN P ISO/TS 11370 (757588) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)

340 Kč

ČSN ISO 24293 (757589) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)

340 Kč

ČSN EN ISO 16558 (757590) - červenec 2004

Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.06t

262 Kč

ČSN ISO 17858 (757591) - únor 2011

Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

550 Kč

ČSN P ISO/TS 28581 (757592) - září 2013

Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

350 Kč

ČSN EN ISO 12010 (757593) - listopad 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16692 (757594) - listopad 2015

Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem

340 Kč

ČSN EN 16694 (757595) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN 16693 (757596) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN ISO 17943 (757597) - listopad 2016

Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

440 Kč

ČSN EN ISO 18635 (757598) - duben 2020 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)

350 Kč

ČSN ISO 21676 (757599) - červenec 2019

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku

350 Kč

ČSN 75 7623 (757623) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování

190 Kč

ČSN 75 7625 (757625) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou

190 Kč

ČSN 75 7626 (757626) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení polonia 210

125 Kč

ČSN EN ISO 21427-2 (757781) - říjen 2009

Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader - Část 2: Metoda smíšené populace s použitím buněčné linie V79

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN ISO 22032 (758056) - září 2009

Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci

340 Kč