ICS 13.040.01 - Kvalita ovzduší obecně

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - duben 2020 nové vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11665-11 (404013) - duben 2020

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - duben 2020 nové vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - srpen 2020 nové vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15859 (834782) - říjen 2010

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení

350 Kč

ČSN ISO 8756 (835010) - březen 1997

Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 9169 (835020) - duben 2007

Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému

440 Kč

ČSN EN ISO 20988 (835025) - únor 2008

Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření

570 Kč

ČSN EN ISO 11771 (835040) - červen 2011

Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup

340 Kč

ČSN EN ISO 14956 (835550) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření

440 Kč

ČSN EN 15980 (835635) - listopad 2011

Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu

440 Kč

ČSN EN ISO 16017-2 (835741) - prosinec 2003

Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování

440 Kč