ICS 13.030.20 - Kapalné odpady. Kaly

ČSN 65 6690 (656690) - leden 2003 aktuální vydání

Odpadní oleje

125 Kč

ČSN EN 12880 (758006) - září 2001

Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody

190 Kč

ČSN EN 14742 (758008) - listopad 2015

Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14671 (758019) - únor 2007

Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného

190 Kč

ČSN EN 13342 (758020) - září 2001

Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

190 Kč

ČSN EN 14672 (758022) - duben 2006

Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu

190 Kč

ČSN EN 17183 (758059) - červenec 2019

Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů

230 Kč

ČSN EN 14702-1 (758060) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu)

190 Kč

ČSN EN 14702-2 (758060) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 2: Stanovení zahustitelnosti

230 Kč

ČSN EN 14702-3 (758060) - srpen 2019

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV)

340 Kč

ČSN EN 14701-1 (758061) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST)

230 Kč

ČSN EN 14701-2 (758061) - listopad 2013 aktuální vydání

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu

230 Kč

ČSN EN 14701-3 (758061) - únor 2007

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti

190 Kč

ČSN EN 14701-4 (758061) - srpen 2019 aktuální vydání

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16720-1 (758065) - listopad 2016

Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15170 (758066) - květen 2009

Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13714 (758080) - duben 2014

Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování

340 Kč

TNI CEN/TR 16788 (758081) - srpen 2015

Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy

550 Kč

TNI CEN/TR 13097 (758083) - leden 2011

Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

340 Kč

ČSN 75 8084 (758084) - březen 2004

Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů

770 Kč

ČSN 75 8085 (758085) - březen 2004

Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy

340 Kč

TNI CEN/TR 15252 (758086) - srpen 2007

Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů

190 Kč

TNI CEN/TR 15126 (758087) - duben 2008

Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů

340 Kč

TNI CEN/TR 16456 (758087) - srpen 2014

Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů

550 Kč

TNI CEN/TR 15473 (758088) - březen 2010

Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů

440 Kč

TNI CEN/TR 15809 (758110) - září 2009

Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16201 (836807) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16202 (836808) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení příměsí a kamenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12457-1 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

340 Kč

ČSN EN 12457-2 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

340 Kč

ČSN EN 12457-3 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

350 Kč

ČSN EN 12457-4 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

350 Kč

ČSN EN 14345 (838024) - květen 2005

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - duben 2008

Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích

190 Kč

ČSN EN 15308 (838028) - duben 2017

Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

440 Kč

ČSN 83 8033 (838033) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek

190 Kč

TNI CEN/TR 15310-1 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách

570 Kč

TNI CEN/TR 15310-2 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování

550 Kč

TNI CEN/TR 15310-3 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu

340 Kč

TNI CEN/TR 15310-4 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování

230 Kč

TNI CEN/TR 15310-5 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16229 (838060) - leden 2012

Charakterizace odpadů - Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17322 (838153) - leden 2021

Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)

440 Kč