ICS 13.030.01 - Odpady obecně

ČSN EN 13193 (770003) - červen 2001

Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 12461 (831032) - březen 2000

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro manipulaci, inaktivaci a zkoušení odpadu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16177 (836800) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16188 (836801) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16182 (836802) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16189 (836803) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16183 (836804) - srpen 2012

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16190 (836806) - červenec 2019

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16201 (836807) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13965-2 (838001) - květen 2011 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

340 Kč

ČSN EN 14899 (838002) - červenec 2006

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

340 Kč

ČSN EN 15002 (838003) - červenec 2016 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku

440 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - květen 2007 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity

440 Kč

ČSN EN 12920 +A1 (838011) - květen 2010 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek

230 Kč

ČSN EN 16424 (838013) - duben 2015

Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16023 (838017) - květen 2014

Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15364 (838018) - srpen 2015

Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14345 (838024) - květen 2005

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 14039 (838025) - květen 2005

Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C₁₀ až C₄₀ plynovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 15527 (838029) - leden 2009

Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

350 Kč

ČSN 83 8030 (838030) - říjen 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek

230 Kč

ČSN 83 8032 (838032) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Těsnění skládek

230 Kč

ČSN 83 8033 (838033) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek

190 Kč

ČSN 83 8034 (838034) - září 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Odplynění skládek

230 Kč

ČSN 83 8036 (838036) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Monitorování skládek

125 Kč

ČSN EN 14997 (838041) - září 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s kontinuálním řízením pH

440 Kč

ČSN EN 14429 (838042) - září 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady

440 Kč

ČSN EN 16123 (838052) - září 2013

Charakterizace odpadů - Návod pro výběr a použití screeningových metod

230 Kč

ČSN EN 16457 (838053) - říjen 2014

Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16660 (838061) - prosinec 2015

Charakterizace odpadů - Zkouška chování při vyluhování - Stanovení redukčního charakteru a redukční kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16179 (838115) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků

440 Kč

ČSN EN 16173 (838116) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné

190 Kč

ČSN EN 16174 (838117) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15937 (838119) - srpen 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity

190 Kč

ČSN EN 15933 (838120) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH

190 Kč

ČSN EN 15934 (838125) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody

230 Kč

ČSN EN 15935 (838126) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním

230 Kč

ČSN EN 16170 (838130) - září 2017 aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

340 Kč

ČSN EN 16171 (838131) - srpen 2017 aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

340 Kč

ČSN EN 16175-1 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16175-2 (838133) - květen 2017

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16168 (838135) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování

190 Kč

ČSN EN 16169 (838136) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

190 Kč

ČSN EN 16166 (838150) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

230 Kč

ČSN EN 15936 (838151) - březen 2013

Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním

340 Kč

ČSN EN 17322 (838153) - leden 2021

Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)

440 Kč

ČSN EN 16181 (838155) - listopad 2018

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

440 Kč

TNI CEN/TR 16193 (838180) - prosinec 2014

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli

440 Kč