ČSN EN 775 (186502) Zrušená norma

Průmyslové roboty. Bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 775:1992. Norma poskytuje návod pro zohlednění bezpečnosti při konstrukci, provedení, programování, provozu, užívání, opravách a údržbě průmyslových robotů a robotických systémů podle definice v čl.3. Neplatí pro jiné typy robotů, i když bezpečnostní principy, uvedené v této mezinárodní normě mohou být pro tyto jiné typy použity. Je normalizován všeobecný rozbor (kapitola 4), všeobecné požadavky na konstrukci (kapitola 5), konstrukce a provedení robotů (kapitola 6 ), konstrukce a bezpečnostní opatření robotických systémů (kapitola 7), užití a údržba (kapitola 8), instalace, odevzdávání (předávání) a funkční zkoušky (kapitola 9), dokumentace (kapitola 10) a výcvik (kapitola 11). Za pozornost v normě stojí řada definic, v nichž - bohužel - jsou opět směšovány pojmy nebezpečnost (hazard) a riziko (risk). Zaznamenáváme několik obecnějších definic: Čl.3.2.5: Riziko (hazard): Situace, která může navodit zranění nebo poškození zdraví. Poznámka: Evidentně mělo být použito českého termínu Nebezpečnost nebo nebezpečí! Čl.3.2.6: Rizikový stav/pohyb (hazardous condition/motion): Jakýkoliv stav/pohyb robotu nebo robotického systému, který může způsobit zranění osob. Čl.3.2.19: Rizikovost (risk): Kombinace pravděpodobnosti zranění a stupně (nebezpečnosti) zranění. Čl.3.2.13: Maximální prostor (maximum space): Prostor, který obsáhnou pohybové části robotu stanovené výrobcem a dále prostor, který může být zasažen koncovým efektorem nebo obrobkem. Čl.3.2.18: Vymezený prostor (restricted space): Část maximálního prostoru, která je ohraničena limitujícími prostředky vytvářejícími meze, které nebudou překročeny v případě jakékoliv předvídatelné havárie robotického systému. Čl.3.2.23: Chráněný prostor ( safeguarded space): Prostor stanovený bezpečnostním zařízením. Čl.3.2.21: Bezpečný pracovní postup (safe working procedure): Zvláštní postup, určený k omezení možnosti zranění v průběhu plnění přiděleného úkolu. Čl.3.2.22: Bezpečnostní zařízení (safeguard ): Kryt nebo zařízení určené k ochraně osob před nebezpečným místem nebo oblastí. Čl.3.2.24: Bezpečnostní opatření (safeguarding): Způsob ochrany osoby (osob), užívání krytů, zařízení a bezpečných pracovních postupů. Poměrně rozsáhlá norma. ČSN EN 775 (18 6502) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN EN 775 (186502)
Katalogové číslo 17322
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963173221
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 10218-1 (186502)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)