Publikace svazek 111

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část (čtvrté - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dpt.

Publikace svazek 111 Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část (čtvrté - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dpt.
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 303 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu

Náplň této příručky se během let, kdy se uplatňovala jako podklad pro školení vedoucích elektrotechniků, prokázala jako odpovídající svému poslání, a proto její základní struktura zůstala zachována. Během čtyř let, které uplynuly od jejího třetího vydání, však došlo ke změnám v legislativě i v technických normách týkajících se náplně práce a výkonu funkce vedoucích elektrotechniků. Tyto změny jsou do příručky promítnuty, takže ta je zcela na úrovni současného stavu příslušných pracovně právních a technických předpisů.

Navazuje na „Příručku pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“. Podává základní přehled požadavků technicko organizačního a právního charakteru potřebných k získání odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika (v současné době dle § 7 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění). Pokud se týká problematiky podrobně zpracované v již vydaných nebo připravovaných příručkách, tak k té je uvedena pouze stručná informace.

Úvodní část se věnuje právní odpovědnosti vedoucího elektrotechnika a zahrnuje oblasti vyplývající ze zákoníku práce, např. práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, problematiku týkající se prevence bezpečnostních rizik, odpovědnosti za údržbu, kontrolu a revize elektrických zařízení atd.

Další část se věnuje státnímu odbornému dozoru a odborné způsobilosti v elektrotechnice. Pojednává o definicích vyhrazených a určených elektrických zařízení, kompetencích, právech a povinnostech pracovníků orgánů státní správy, nejčastějších nedostatcích při školeních, zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků.

V další části je pojednáno o povinnostech a odpovědnosti vedoucích elektrotechniků při montáži a zejména provozu (tj. při údržbě, opravách a revizích) elektrických zařízení v souvislosti s dodávkami těchto prací a služeb. Zmíněny jsou důležité pasáže občanského zákoníku týkající se dodavatelsko odběratelských vztahů (smlouva o dílo). Navazuje kapitola pojednávající o dokumentaci elektrických zařízení, kde je zdůrazněn její význam pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení. Revizím se věnuje samostatná kapitola.

V nezbytné míře je uvedena problematika související s energetickým zákonem, zejména pak s elektrickými přípojkami.

Otázkami ekologie a ochrany životního prostředí související s elektrickými zařízeními se zabývá další část příručky. Je vysvětleno, co je „elektrotechnický odpad“, jak s ním nakládat, jaká opatření je třeba činit atd.

Měření při údržbě, opravách a revizích je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje jak bezpečnost, tak i spolehlivost elektrických zařízení. Z tohoto pohledu je podstatné, aby výsledky měření byly objektivní. Proto se jedna z kapitol věnuje metrologii. Samotným měřením při údržbě a revizích elektrických zařízení je věnována další rozsáhlá kapitola.

Příručka pojednává i o povinnostech organizací souvisejících s pracovními úrazy (evidence, hlášení apod.).

Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.

Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků. Pro jednotlivé druhy a napětí elektrických zařízení však budou potřebné další studijní materiály – příručky již vydané nebo k vydání připravované.

Tato příručka by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu vedoucích elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi.

Obsah publikace

Slovo vydavatele
Úvod
Význam použitých zkratek
1. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VEDOUCÍHO ELEKTROTECHNIKA
1.1 Zákoník práce a související právní předpisy
1.1.1 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající
z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
1.1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, práva a povinnosti zaměstnavatelů
1.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, práva a povinnosti zaměstnanců
1.2 Údržba elektrických zařízení a hromosvodů
1.3 Prozatímní elektrická zařízení
1.4 Ochranná opatření
1.5 Revize elektrických zařízení a hromosvodů
Právní předpisy ke kapitole 1
Technické normy ke kapitole 1 (platné k 1. 1. 2020)
Kontrolní otázky ke kapitole 1
2. STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR
2.1 Orgány státního odborného dozoru
2.2 Oprávnění a osvědčení podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění
2.2.1 Platnost oprávnění a osvědčení
2.3 Oblast dozoru vykonávaného
Státní báňskou správou, Ministerstvem dopravy, Drážním úřadem
a Drážní inspekcí
2.4 Práva a povinnosti pracovníků orgánů státního odborného dozoru
2.5 Organizace státního odborného dozoru
2.6 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
2.7 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických
zařízeních
Právní předpisy ke kapitole 2
Kontrolní otázky ke kapitole 2
3. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE
3.1 Současný právní stav
3.2 Odborná způsobilost pracovníků bez odborného elektrotechnického vzdělání
3.3 Odborná způsobilost pracovníků s odborným elektrotechnickým vzděláním
3.4 Nejčastější nedostatky vyskytující se při školeních, zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků
3.5 Právní předpis, který je předpokladem pro náhradu či úpravu vyhlášky číslo 50/1978 Sb.
Literatura ke kapitole 3
Právní předpisy ke kapitole 3
Technické normy ke kapitole 3 (platné k 1. 1. 2020)
Kontrolní otázky ke kapitole 3
4. SMLOUVA O DÍLO
4.1 Předmět a obsah smlouvy o dílo
4.2 Provedení díla
4.3 Věci určené k provedení díla
4.4 Cena za dílo
4.5 Způsob provádění díla
Právní předpis ke kapitole 4
Kontrolní otázky ke kapitole 4
5. DOKUMENTACE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
5.1 Požadavky na dokumentaci
5.2 Dokumentace provozovaného zařízení
Právní předpisy ke kapitole 5
Technické normy ke kapitole 5 (platné k 1. 1. 2020)
Kontrolní otázky ke kapitole 5
6. ENERGETICKÝ ZÁKON A ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY
6.1 Právní předpisy a technické normy
6.2 Termíny a definice pro elektrické přípojky
6.3 Charakteristika a účel elektrické přípojky
6.3.1 Začátek a konec elektrické přípojky
6.3.2 Podmínky pro zřízení nebo rekonstrukci elektrické přípojky
6.4 Zřizování elektrických přípojek
6.4.1 Úhrada za zřízení přípojky
6.4.2 Příklad postupu vyřizování žádostí o zřízení přípojky
6.5 Projektová dokumentace elektrické přípojky
6.6 Přípojková skříň
6.7 Měření
Literatura ke kapitole 6
Právní předpisy ke kapitole 6
Technické normy ke kapitole 6 (platné k 1. 1. 2020)
Kontrolní otázky ke kapitole 6
7. REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
7.1 Revize z pohledu technických norem a legislativních předpisů
7.2 Účel revizí
7.3 Podklady a pomůcky potřebné k provedení výchozí revize
7.4 Obsah výchozí revize
7.5 Pravidelné revize
7.6 Mimořádné revize
7.7 Revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů
Právní předpisy ke kapitole 7
Technické normy ke kapitole 7 (platné k 1. 1. 2020)
Kontrolní otázky ke kapitole 7
8. EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
8.1 Odpadové hospodářství
8.1.1 Povinnosti při nakládání s odpady
8.2 Ochrana ovzduší
8.2.1 Spalování
8.2.2 Nanášení nátěrových hmot
8.2.3 Ochrana ozónové vrstvy Země
Právní předpisy ke kapitole 8
Kontrolní otázky ke kapitole 8
9. METROLOGIE A ZKUŠEBNICTVÍ
9.1 Právní předpisy v oblasti metrologie
9.2 Měřicí přístroje používané v elektrotechnické praxi
z hlediska metrologie
9.3 Kalibrace měřidel
9.4 Zkoušky dielektrických pracovních pomůcek
9.4.1 Návod na používání
9.4.2 Značení dielektrické pracovní pomůcky
9.4.3 Doporučené nebo určené periodické zkoušky
9.4.4 Kontroly pomůcek v provozu
Literatura ke kapitole 9
Právní předpisy ke kapitole 9
Technické normy ke kapitole 9 (platné k 1. 1. 2020)
Kontrolní otázky ke kapitole 9
10. MĚŘENÍ PŘI ÚDRŽBĚ A REVIZÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
10.1 Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování
10.2 Izolační odpor elektrické instalace
10.3 Elektrické oddělení, SELV a PELV
10.4 Odpor podlah a stěn
10.5 Ověření podmínek ochrany automatickým odpojením od zdroje
10.5.1 Měření impedance smyčky v sítích TN
10.5.2 Ověření ochranného přístroje v sítích TN
10.5.3 Měření odporu RA v sítích TT
10.5.4 Výpočet nebo měření první poruchy v sítích IT
10.5.5 Měření odporu zemniče
10.6 Měření úbytku napětí
10.7 Měření proudu
10.8 Měření osvětlení
10.9 Další měření
10.10 Měření při údržbě
10.11 Měření elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí
10.11.1 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem
10.11.2 Měření dotykového proudu
10.11.3 Měření náhradního unikajícího proudu
10.11.4 Měření izolačního odporu u elektrických spotřebičů
(včetně elektrického ručního nářadí)
10.11.5 Odpor ochranného vodiče u elektrických spotřebičů
(včetně elektrického ručního nářadí)
Technické normy ke kapitole 10 (platné k 1. 1. 2020)
Kontrolní otázky ke kapitole 10
11. PRACOVNÍ ÚRAZY
11.1 Hlášení pracovních úrazů
11.2 Hlášení smrtelných pracovních úrazů
11.3 Evidence pracovních úrazů
Právní předpisy ke kapitole 11
Technická norma a normativní dokument ke kapitole 11
Kontrolní otázky ke kapitole 11
PŘÍLOHA – Vzor záznamu o úrazu

Označení Publikace svazek 111
Katalogové číslo 170101
Cena 303 Kč303
Jazyk čeština
Počet stran 134 stran formátu A5
EAN kód 9788087942635
ISBN 978-80-87942-63-5
Tato položka nahradila Publikace svazek 99
foo