Publikace svazek 92 Zrušená položka

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) - Ing. Jan Pohludka, Ing. Jaromír Hrubý

Publikace svazek 92 Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) - Ing. Jan Pohludka, Ing. Jaromír Hrubý
24 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto položku nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu

Oblast určování prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů a konstrukčních a instalačních požadavků pro nevýbušná elektrická zařízení prochází neustálými změnami, které jsou ovlivňovány jak novými technickými znalostmi, tak měnící se legislativou, normami a předpisy.

Druhé vydání této unikátní příručky je aktualizováno podle legislativních předpisů a technických norem, které byly vydány od roku 2001.
Příručka obsahuje praktické rady a poznatky související se zařazováním nebezpečných prostorů, a to jak s nebezpečím výbuchu plynů a par, tak prostorů s nebezpečím výbuchu prachů.

Obecná část uvádí vlastnosti hořlavých látek, jejich vztah k zařazování prostorů a k jednotlivým typům ochrany před výbuchem. Tato část je doplněna praktickými návody pro určování typu a velikosti jednotlivých zón s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Obsahuje i řadu příkladů s praktickými výpočty pro konkrétní situace a zařízení. Další část je zaměřena na nové požadavky týkající se konstrukce a neustále se měnícího označování elektrických zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu včetně základních požadavků pro kombinaci strojního a elektrického zařízení v těchto prostorech.

Následují požadavky pro instalaci jednotlivých typů ochran před výbuchem včetně nových požadavků pro elektrické instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu prachů. Zmíněny jsou též zásady pro praktické provádění revizí, oprav a údržby nevýbušných elektrických zařízení.
Závěrečná část uvádí stručný přehled nejnovějších změn v certifikačních postupech pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu, a to především ve vztahu k evropské legislativě a mezinárodnímu certifikačnímu systému IECEx.
Příručka je doplněna přílohami s praktickými tabulkami, v nichž jsou uvedeny základní technicko bezpečnostní parametry hořlavých plynů, par a prachů. V závěru je uveden seznam platných i připravovaných norem vztahujících se k dané problematice.

Nově jsou na konci jednotlivých kapitol uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.
Příručka je určena jak projektantům, montážním firmám a revizním technikům, tak provozovatelům elektrických zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Zároveň poslouží jako studijní materiál pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti pro elektrická zařízení v objektech třídy B.

Obsah

1. ÚVOD

2. PODMÍNKY PRO VZNIK VÝBUCHU, ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ A ZNAČENÍ NEVÝBUŠNÝCH ZAŘÍZENÍ
2.1 Fyzikální vlastnosti
2.1.1 Výbuch
2.1.2 Hořlavá látka
2.1.3 Výbušná atmosféra
2.2 Klasifikace výbušné atmosféry
2.3 Zdroje iniciace
2.3.1 Horké povrchy
2.3.2 Obecná ochranná opatření pro všechny zóny
2.3.3 Plameny a horké plyny
2.3.4 Mechanické jiskry
2.3.5 Elektrická zařízení
2.3.6 Elektrické vyrovnávací proudy a katodické ochrany
2.3.7 Ochranná opatření pro zařízení s katodovou ochranou
2.3.8 Statická elektřina
2.3.9 Ochrana před bleskem
2.3.10 Elektromagnetické pole v rozsahu frekvencí 9 kHz až 300 GHz
2.3.11 Elektromagnetické záření v rozsahu frekvencí 300 GHz až 300 THz
2.3.12 Ionizující záření
2.3.13 Ultrazvuk
2.3.14 Adiabatická komprese
2.3.15 Chemické reakce
2.4 Rozdělení do zón
2.4.1 Pravděpodobnostní princip hodnocení nebezpečí výbuchu
2.4.2 Koncepce ochrany proti výbuchu
2.5 Požadavky na zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
2.6 Způsoby označování nevýbušných elektrických zařízení
2.6.1 Značení starších elektrických zařízení podle evropských směrnic starého přístupu
2.6.2 Značení elektrických zařízení podle americké NEC (National Electric Code)
Kontrolní otázky ke kapitole 2

3. URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ – PROSTORY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
3.1 Hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin
3.1.1 Příklady
3.2 Hořlavé prachy
3.2.1 Příklady zařazení prostorů s hořlavým prachem do zón
3.3 Výbušniny
3.3.1 Dovolené typy elektrických zařízení v jednotlivých zónách
Kontrolní otázky ke kapitole 3

4. KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY OCHRAN PŘED VÝBUCHEM
4.1 Pevný závěr „d“
4.2 Zajištěné provedení „e“
4.3 Závěr s vnitřním přetlakem „p“
4.4 Pískový závěr „q“
4.5 Olejový závěr „o“
4.6 Zalití zalévací hmotou (hermetizovaný závěr) „m“
4.7 Jiskrová bezpečnost „i“
4.8 Ochrana typu „n“
4.9 Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření
4.10 Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti výbuchu
Kontrolní otázky ke kapitole 4

5. INSTALACE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
5.1 Instalace v prostorách s hořlavými plyny a párami hořlavých kapalin a hořlavými prachy
5.1.1 Výběr podle skupiny a teplotní třídy
5.1.2 Volba nevýbušných zařízení podle typu sítě
5.1.3 Elektrická ochrana
5.1.4 Katodová ochrana kovových částí
5.1.5 Volba kabelů pro prostory s nebezpečím výbuchu
5.1.6 Ochrana před bleskem
5.2 Dodatečné požadavky pro jednotlivé typy ochran
5.2.1 Pevný závěr
5.2.2 Zajištěné provedení
5.2.3 Jiskrová bezpečnost
5.2.4 Závěr s vnitřním přetlakem
5.2.5 Instalace zařízení na nádržích
5.3 Instalace v prostorách s hořlavými prachy
Kontrolní otázky ke kapitole 5

6. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PROSTORY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
6.1 Hodnocení rizik iniciace
Kontrolní otázky ke kapitole 6

7. REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
7.1 Legislativa
7.2 Požadavky na kvalifikaci osob, provádějících revize
7.2.1 Trvalý odborný dozor
7.2.2 Odborný personál
7.2.2.1 Technik s výkonnou funkcí
7.2.2.2 Odborný personál
7.3 Revize – není uplatňován režim trvalého odborného dozoru
7.3.1 Výchozí revize
7.3.2 Periodické revize
7.3.3 Výběrová revize
7.3.4 Vizuální prohlídka
7.3.5 Zběžná prohlídka
7.3.6 Detailní prohlídka
7.3.7 Doplňující informace k činnostem souvisejícím s prováděním revizí
7.3.8 Nejčastější a nejzávažnější závady a nedostatky, které se vyskytují při instalacích nevýbušných zařízení
7.4 Opravy a úpravy zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
Kontrolní otázky ke kapitole 7

8. UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH
8.1 Legislativa
Kontrolní otázky ke kapitole 8

9. ZÁVĚR

Příloha 1 Základní vlastnosti hořlavých prachů (informativní hodnoty)
Příloha 2 Základní vlastnosti hořlavých plynů a par (bezpečné hodnoty)
Použitá literatura
Seznam norem týkajících se konstrukce a instalace v prostorech s nebezpečím výbuchu
Konstrukční normy pro nevýbušná elektrická zařízení
Normy pro instalaci nevýbušných elektrických zařízení
Normy pro analyzátory plynu a kyslíkoměry
Normy pro elektrostatické stříkací zařízení
Povrchová úprava výrobků (odmašťování, stříkání nátěrových hmot, sušení)
Normy pro spalovací motory
Normy pro neelektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
Ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Označení Publikace svazek 92
Katalogové číslo 170079
Cena 286 Kč286
Jazyk čeština
Počet stran 238 stran formátu A5
EAN kód 9788086230870
ISBN 978-80-86230-87-0
Položka byla zrušena k 31. 3. 2020
a nahrazena Publikace svazek 92

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

ČES 330298
doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

ČES 340195
doporučení ČES 34.01.95 - Ochrana elektronických zařízení před přepětím. Část 1: Kritéria použití

Publikace svazek 85
Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách - autor Ing. Karel Dvořáček

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení