Publikace svazek 82 Zrušená položka

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

Tuto položku nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu

Autor: Václav Macháček
Svazek 82, základní edice ELEKTRO
Formát A5, 189 stran, 68 obrázků, 27
tabulek, 4 přílohy
ISBN 978-80-86230-49-8

Jedním z fenoménů současné doby je kvalitní informace. Získat tuto informaci stojí vždy určité úsilí. Odpovídající technická informace a s ní související technická informovanost pro reálný čas – jinými slovy „být v obraze doby“, se nabízí v různých formách. Absolvování odborných seminářů je jednou z možností, další možností jsou informace a jejich následné využití získané z technických časopisů případně katalogů výrobců. Jinou a velmi ceněnou formou využívající teoretické i praktické poznatky, jsou informace obsažené v odborných příručkách s konkrétním tematickým zaměřením a aktuálním obsahem.

Toto je i hlavním záměrem této příručky. Cílem je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stávajícím odběratelům elektřiny – zákazníkům, současné požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvodům distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické přípojky a zásady jejich provádění . A to zejména z pohledu v době zpracování příručky platných legislativních předpisů a technických norem, případně předpisů k vydání připravovaných.
Obsah příručky navazuje na předchozí příručku z roku 2005. Tomu odpovídá i její titul, proti předchozímu vydání mírně upravený v souladu s platným zněním energetického zákona – zákona č. 458/2000 Sb. Základním důvodem jeho poslední novelizace provedené zákonem č. 158/2009 Sb. byly jak nové směrnice a nařízení platná v EU, tak uplatnění zkušeností a poznatků z dosavadního několikaletého uplatňování zákona v praxi, zejména po úplném otevření trhu s elektřinou od počátku ledna 2006. Poslední novela se dotkla i problematiky elektrických přípojek, následně pak v rámci novelizace na zákon navazujících prováděcích vyhlášek i podmínek a postupů při připojení žadatelů k elektrizační soustavě. Novela též upřesňuje práva a povinnosti odběratele elektřiny – zákazníka, jako jednoho z účastníků trhu s elektřinou. V této souvislosti je účelné připomenout, že po otevření trhu s elektřinou se již kategorie zákazníků přestala rozdělovat na oprávněné a chráněné, a proto ztratil význam i pojem konečný zákazník používaný ještě v předchozí příručce. Zákon po poslední úpravě používá již jen pojem zákazník, což se též odráží v titulu i textu příručky.

Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech příručky. Zde se čtenář seznámí se základními ustanoveními energetického zákona z oblasti elektroenergetiky, s právy a povinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z distribuční soustavy i s požadavky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se této oblasti dotýkají. První část příručky dále přibližuje nově upravené ustanovení zákona z hlediska zřizování a hrazení nákladů na elektrickou přípojku nízkého napětí v zastavěném území nebo mimo něj.

Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení žadatelů – budoucích zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu žadatele, jsou předmětem druhé části příručky. V této části je též uvedeno upřesnění, jak je posuzována délka elektrické přípojky nízkého napětí a co je rozhodující pro posouzení, kdy se jedná o přípojku v případně mimo zastavěné území.
V následujících dvou částech příručky je pojednáno o způsobech připojení zařízení žadatele na zařízení provozovatele distribuční soustavy z pohledu předpisů a technických norem jak ČSN, ale zejména podnikových norem energetiky – PNE, které v řadě případů jako jediné danou problematiku řeší. Jsou zde upřesněny hraničního místa mezi začátkem a koncem přípojky a počátkem odběrného zařízení zákazníka i vývoj změn ochranných pásem elektrických zařízení. Čtenář zde nalezne informace o provedení přípojkových skříní a o jejich jednotném systému typového označování. Následují způsoby vlastního technického provedení a montáže venkovních i kabelových přípojek nízkého napětí.

V navazující části je přiblížena problematika rozvodů za přípojkovou skříní z hlediska elektrického zařízení připojovaného objektu v rozsahu přívodního vedení od pojistkové skříně po podružné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahující podmínky provozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní.

V části týkající se měření spotřeby elektrické energie jsou připomenuty základní technické požadavky distributorů elektřiny na umístění a řešení měřicích míst pro osazení fakturačního měření. Jsou uvedeny i názvy standardů vydaných regionálními distributory obsahující technické podmínky pro připojení měřicích zařízení u zákazníků. Dále, na základě jejich porovnání, i výčet konstatovaných rozdílů, které nelze při přípravě měřicího místa na území konkrétního distributora opomíjet.
V úvodu závěrečné části příručka obsahuje přehled základních smluvních vztahů přicházejících v úvahu při připojování zařízení žadatele – budoucího zákazníka k distribuční soustavě. Je zde připomenuta nezbytnost a účel provádění revizí přípojek a navazujícího odběrného zařízení. V samostatné kapitole této části je rozvedena informace pro zákazníka, směrovaná na předpisy související s kvalitou dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice. Informace je podrobným přehledem garantovaných standardů, při jejichž nedodržení se poskytuje zákazníkovi náhrada ve výši stanovené legislativním předpisem.
Příručka je určena široké odborné veřejnosti, od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po provozovatele distribučních soustav a ostatní provozovatele elektrických zařízení. Mohou ji využít budoucí i stávající zákazníci, ale též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol.

Skutečnost, že příručka vychází z legislativních předpisů energetiky, z požadavků Pravidel provozování distribučních soustav, a že obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky – technické předpisy řadě elektrotechniků méně známé, je jejím přínosem zejména pro ty, kterých se problematika příručky profesně dotýká.

Obsah publikace

1. ÚVOD

1.1 Legislativa v elektroenergetice

1.2 Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
1.2.1 Dodávka elektřiny
1.2.2 Elektrická přípojka

2. PODMÍNKY A POSTUP PŘI PŘIPOJOVÁNÍ ODBĚRNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKŮ

2.1 Podmínky a postup při připojování zařízení žadatele k distribuční soustavě
2.2 Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu
2.2.1 Podíl žadatele o připojení
2.2.2 Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny

3. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO A VYSOKÉHO NAPĚTÍ

3.1 Projektová dokumentace elektrické přípojky

3.2 Stanovení počátku a konce elektrické přípojky

3.3 Normativní požadavky na provedení elektrických přípojek
3.3.1 Rozdělení elektrických přípojek
3.3.2 Normativní požadavky na elektrické přípojky nízkého napětí (nn)
3.3.2.1 Normativní požadavky na přípojky nn provedené venkovním vedením
3.3.2.2 Normativní požadavky na přípojky nn provedené kabelovým vedením
3.3.2.3 Kombinované elektrické přípojky nízkého napětí
3.3.3 Přípojky vysokého napětí (vn)
3.3.3.1 Přípojky vn provedené venkovním vedením
3.3.3.2 Přípojky vn provedené kabelovým vedením
3.3.3.3 Kombinované přípojky vn
3.3.4 Přípojky velmi vysokého napětí (vvn)
3.3.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
3.3.6 Ochranná pásma elektrických zařízení distribuční soustavy

4. ZŘIZOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ

4.1 Přípojková skříň z hlediska technických norem
4.1.1 Provedení používaných přípojkových skříní

4.2 Stanovení typového značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách
4.2.1 Systém typového označování kabelových rozvodných skříní
4.2.2 Příklady typového označení přípojkových a rozpojovacích jisticích skříní

4.3 Montáž přípojkových skříní
4.3.1 Montáž vypěněním polyuretanovou hmotou
4.3.2 Montáž klasickým zazděním
4.3.3 Montáž přípojkových skříní do pilířů
4.3.4 Montáž přípojkových skříní v ostatních případech
4.3.5 Nejčastější chyby při instalaci skříní a pilířů

4.4 Venkovní přípojky
4.4.1 Základní součásti výzbroje pro přípojky provedené venkovním vedením
4.4.2 Přípojky ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů
4.4.2.1 Přípojky ze závěsných kabelů
4.4.2.2 Technologický postup montáže přípojky ze závěsných kabelů – vnější (venkovní) část přípojky
4.4.2.3 Přípojky z izolovaných vodičů
4.4.3 Přípojky z holých vodičů
4.4.4 Vnitřní část venkovní přípojky – svody do přípojkových skříní

4.5 Kabelové přípojky
4.5.1 Základní požadavky pro uložení kabelů přípojek v zemi
4.5.2 Ukončování celoplastových kabelů
4.5.3 Spojování celoplastových kabelů
4.5.4 Přípojky provedené pomocí T-odbočky

4.6 Připojování vodičů přípojek

4.7 Jištění přípojek proti nadproudům
4.7.1 Jištění přípojek proti přetížení
4.7.2 Jištění přípojek proti zkratu

4.8 Požadavky na uzemnění vodiče PEN (vodiče PE) v distribuční síti a elektrických přípojkách

5. SILNOPROUDÉ ROZVODY ZA PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ

5.1 Hlavní domovní vedení

5.2 Odbočky od hlavního domovního vedení
5.2.1 Odbočky k měřicím zařízením (elektroměrům)
5.2.2 Průřez vodičů odbočky k měřícímu zařízení (elektroměru)

5.3 Vedení od měřicích zařízení (elektroměrů) k podružným rozváděčům nebo rozvodnicím

5.4 Ochrana proti přepětí a její realizace v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní
5.4.1 Přechodná přepětí
5.4.2 Ochrana před bleskem a přepětím – technické podklady
5.4.3 Postupné snižování přepětí pomocí zón ochrany před bleskem
5.4.4 Přístupy při realizaci ochrany proti přepětí v neměřené části elektrické instalace. Rozhraní distribuční společnost – zákazník (odběratel)
5.4.5 PNE 33 000-5 ed. 2
5.4.6 Instalace a provoz přepěťových ochran

6. MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE – FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ

6.1 Umístění rozváděčů, elektrorozvodných jader a elektroměrových rozvodnic (desek) pro měřicí zařízení provozovatele distribuční soustavy u zákazníků
6.1.1 Normativní požadavky pro umístění rozváděčů, elektrorozvodných jader a rozvodnic fakturačního měření

6.2 Elektroměrové rozváděče a rozvodnice
6.2.1 Elektroměrové a přístrojové desky dle ČSN 35 7020

6.3 Druhy měření a základní zapojení rozváděčů pro fakturační měření
6.3.1 Přímé měření spotřeby elektrické energie
6.3.2 Převodové (nepřímé) měření spotřeby elektrické energie
6.3.3 Výpočet násobitele elektroměru při osazení nepřímého měření
6.3.4 Shody a rozdíly v technických podmínkách pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nízkého napětí regionálních provozovatelů distribučních soustav

6.4 Řízení a optimalizace spotřeby elektrické energie
6.4.1 Hromadné dálkové ovládání
6.4.2 Technická opatření pro optimalizaci spotřeby elektrické energie

7. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ŽADATELE – BUDOUCÍHO ZÁKAZNÍKA K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

7.1 Revize a kontroly elektrických přípojek a odběrných zařízení

7.2 Kvalita dodávky elektřiny

Příloha 1
Základní pojmy používané v legislativních předpisech týkající se elektroenergetiky

Příloha 2
Legislativní předpisy důležité pro připojení a dodávku elektřiny zákazníkům

Příloha 3
Seznam citovaných technických norem

Příloha 4
Seznam použité literatury

Označení Publikace svazek 82
Katalogové číslo 170065
Cena 230 Kč230
Jazyk čeština
Počet stran 189 stran formátu A5
EAN kód 9788086230498
ISBN 978-80-86230-49-8
Položka byla zrušena k 1. 9. 2013
a nahrazena Publikace svazek 104