ICS 13.060.45 - Zkoušení vody obecně

ČSN EN 14395-1 (755465) - srpen 2005

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 16101 (757019) - duben 2013

Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení

230 Kč

ČSN EN 16260 (757020) - duben 2013

Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 11352 (757032) - září 2018

Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - srpen 2007

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

350 Kč

ČSN EN ISO 5667-13 (757051) - listopad 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-14 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

350 Kč

ČSN EN ISO 5667-15 (757051) - březen 2010

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

230 Kč

ČSN EN ISO 5667-16 (757051) - listopad 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-19 (757051) - leden 2005

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-23 (757051) - září 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - leden 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

550 Kč

ČSN EN ISO 5667-6 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.20t

415 Kč

ČSN ISO 5667-10 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

262 Kč

ČSN ISO 5667-11 (757051) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

350 Kč

ČSN ISO 5667-12 (757051) - srpen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

550 Kč

ČSN ISO 5667-17 (757051) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

350 Kč

ČSN ISO 5667-20 (757051) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

440 Kč

ČSN ISO 5667-21 (757051) - srpen 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

230 Kč

ČSN ISO 5667-22 (757051) - červen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - září 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

590 Kč

ČSN ISO 5667-4 (757051) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

350 Kč

ČSN ISO 5667-5 (757051) - květen 2008 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

230 Kč

ČSN ISO 5667-7 (757051) - únor 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

340 Kč

ČSN ISO 5667-8 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek

230 Kč

ČSN EN 17075 (757060) - srpen 2019

Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 75 7300 (757300) - květen 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

230 Kč

ČSN ISO 17381 (757304) - duben 2008

Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod

230 Kč

ČSN EN ISO 15839 (757305) - květen 2007

Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti

350 Kč

ČSN 75 7315 (757315) - březen 2011

Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou

230 Kč

ČSN EN 16479 (757340) - prosinec 2014

Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 7346 (757346) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN 75 7367 (757367) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)

190 Kč

ČSN 75 7506 (757506) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.05t

262 Kč

ČSN 75 7508 (757508) - duben 2003

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (EL_GR)

190 Kč

ČSN 75 7509 (757509) - květen 2008

Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku

190 Kč

ČSN 75 7600 (757600) - červen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení

190 Kč

ČSN EN 15110 (757702) - prosinec 2006

Jakost vod - Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod

340 Kč

ČSN EN 15196 (757711) - duben 2007

Jakost vod - Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení

190 Kč

ČSN EN 15843 (757725) - červenec 2010

Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek

340 Kč

ČSN EN 16870 (757727) - říjen 2017

Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer

440 Kč

TNI CEN/TR 16151 (757729) - září 2011

Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů

230 Kč

ČSN EN ISO 19458 (757801) - duben 2007

Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu

340 Kč

ČSN ISO 20426 (759022) - září 2020

Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům

340 Kč