Technické normy | Internetová prodejna | Seznam norem | Normovinky - informace o nových normách
Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

TNV a TNO

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
165064 Účelová publikace
Biologické hodnocení jakosti vod. Díl 1 - Povrchová voda
656 Kč vč. DPH
165066 Seznam
Seznam technických norem vodního a odpadového hospodářství
124 Kč vč. DPH
165141 TNV 25 9305 (259305)
Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou
331 Kč vč. DPH
165001 TNV 75 0144 (750144)
Terminologie pozemkových úprav
386 Kč vč. DPH
165148 TNV 75 0211 (750211) nové vydání
Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet
538 Kč vč. DPH
165003 TNV 75 0747 (750747)
Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
179 Kč vč. DPH
165100 TNV 75 0910 (750910)
Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl
110 Kč vč. DPH
165004 TNV 75 0951 (750951)
Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech
69 Kč vč. DPH
165101 TNV 75 2005 (752005)
Pozorování a měření konstrukcí vodních děl
221 Kč vč. DPH
165115 TNV 75 2010 (752010)
Klimatické údaje prostorů vodních děl
110 Kč vč. DPH
165131 TNV 75 2102 (752102) nové vydání
Úpravy potoků
304 Kč vč. DPH
165006 TNV 75 2103 (752103)
Úpravy řek
538 Kč vč. DPH
165132 TNV 75 2131 (752131) nové vydání
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování
179 Kč vč. DPH
165008 TNV 75 2303 (752303)
Jezy a stupně
262 Kč vč. DPH
165139 TNV 75 2321 (752321) nové vydání
Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
373 Kč vč. DPH
165102 TNV 75 2322 (752322)
Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích
262 Kč vč. DPH
165010 TNV 75 2401 (752401)
Vodní nádrže a zdrže
207 Kč vč. DPH
165143 TNV 75 2415 (752415) nové vydání
Suché nádrže
262 Kč vč. DPH
165011 TNV 75 2910 (752910)
Manipulační řády vodních děl na vodních tocích
235 Kč vč. DPH
165012 TNV 75 2920 (752920)
Provozní řád hydrotechnických vodních děl
207 Kč vč. DPH
165103 TNV 75 2925 (752925)
Provoz a údržba vodních toků
193 Kč vč. DPH
165013 TNV 75 2931 (752931)
Povodňové plány
469 Kč vč. DPH
165105 TNV 75 2935 (752935)
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
235 Kč vč. DPH
165014 TNV 75 4102 (754102)
Pedologický průzkum pro meliorační opatření
221 Kč vč. DPH
165146 TNV 75 4112 (754112) nové vydání
Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny
359 Kč vč. DPH
165104 TNV 75 4221 (754221)
Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží
607 Kč vč. DPH
165016 TNV 75 4307 (754307)
Závlahová zařízení podrobná pro postřik - Navrhování
138 Kč vč. DPH
165017 TNV 75 4310 (754310)
Závlahová zařízení pro mikrozávlahy
593 Kč vč. DPH
165127 TNV 75 4320 (754320)
Závlahové kanály
386 Kč vč. DPH
165018 TNV 75 4922 (754922)
Údržba odvodňovacích zařízení
193 Kč vč. DPH
165019 TNV 75 4931 (754931)
Provozní řád závlah
221 Kč vč. DPH
165020 TNV 75 4933 (754933)
Údržba závlahových zařízení
179 Kč vč. DPH
165021 TNV 75 4934 (754934)
Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic
179 Kč vč. DPH
165123 TNV 75 5402 (755402)
Výstavba vodovodního potrubí
166 Kč vč. DPH
165121 TNV 75 5405 (755405)
Sanace vodovodních potrubí
414 Kč vč. DPH
165144 TNV 75 5408 (755408)
Bloky vodohospodářských potrubí
317 Kč vč. DPH
165140 TNV 75 5891 (755891) nové vydání
Vodárenské filtrační písky
124 Kč vč. DPH
165130 TNV 75 5910 (755910)
Zkoušky vodárenských objektů a zařízení
235 Kč vč. DPH
165147 TNV 75 5922 (755922) nové vydání
Provoz a údržba potrubí vodovodů
138 Kč vč. DPH
165026 TNV 75 5931 (755931)
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace
248 Kč vč. DPH
165027 TNV 75 5932 (755932)
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování a odmanganování
97 Kč vč. DPH
165028 TNV 75 5933 (755933)
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce
97 Kč vč. DPH
165029 TNV 75 5934 (755934)
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce
152 Kč vč. DPH
165030 TNV 75 5940 (755940)
Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie
179 Kč vč. DPH
165106 TNV 75 5941 (755941)
Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím
386 Kč vč. DPH
165031 TNV 75 5950 (755950)
Provozní řád vodovodu
152 Kč vč. DPH
165138 TNV 75 6011 (756011) nové vydání
Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení
248 Kč vč. DPH
165110 TNV 75 6262 (756262)
Odlehčovací komory a separátory
248 Kč vč. DPH
165033 TNV 75 6611 (756611)
Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě
138 Kč vč. DPH
165034 TNV 75 6613 (756613)
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace
207 Kč vč. DPH
165035 TNV 75 6614 (756614)
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace
207 Kč vč. DPH
165036 TNV 75 6616 (756616)
Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích
221 Kč vč. DPH
165037 TNV 75 6910 (756910)
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
497 Kč vč. DPH
165135 TNV 75 6911 (756911) nové vydání
Provozní řád kanalizace
304 Kč vč. DPH
165039 TNV 75 6925 (756925)
Obsluha a údržba stok
221 Kč vč. DPH
165137 TNV 75 6930 (756930) nové vydání
Obsluha a údržba čistíren odpadních vod
345 Kč vč. DPH
165128 TNV 75 7055 (757055)
Jakost vod - Odběr vzorků - Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)
193 Kč vč. DPH
165136 TNV 75 7121 (757121) nové vydání
Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím (s výpočetním programem)
359 Kč vč. DPH
165043 TNV 75 7231 (757231)
Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod
110 Kč vč. DPH
165116 TNV 75 7340 (757340)
Jakost vod - Metody orientační senzorické analýzy
193 Kč vč. DPH
165074 TNV 75 7389 (757389)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií
248 Kč vč. DPH
165044 TNV 75 7408 (757408)
Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie
193 Kč vč. DPH
165118 TNV 75 7431 (757431)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů - Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem
166 Kč vč. DPH
165049 TNV 75 7466 (757466)
Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)
83 Kč vč. DPH
165122 TNV 75 7476 (757476)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Gravimetrická metoda s chloridem barnatým
152 Kč vč. DPH
165054 TNV 75 7549 (757549)
Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku
166 Kč vč. DPH
165129 TNV 75 7552 (757552)
Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií
262 Kč vč. DPH
165119 TNV 75 7621 (757621)
Jakost vod - Stanovení radio 228 srážecí metodou
138 Kč vč. DPH
165057 TNV 75 7741 (757741)
Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem
207 Kč vč. DPH
165120 TNV 75 7768 (757768)
Jakost vod - Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení
235 Kč vč. DPH
165133 TNV 75 7769 (757769)
Jakost vod - Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod
345 Kč vč. DPH
165061 TNV 75 7961 (757961)
Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů
235 Kč vč. DPH
165062 TNV 75 8052 (758052)
Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie NEL
221 Kč vč. DPH
165149 TNV 75 8090 (758090)
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod
248 Kč vč. DPH
165145 TNV 75 9011 (759011)
Hospodaření se srážkovými vodami
897 Kč vč. DPH
165126 TNO 83 8039 (838039)
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
138 Kč vč. DPH
165134 TNV 94 0920-1 (940920)
Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků
124 Kč vč. DPH